martes, 7 de junio de 2016

Os Concellos de Sárria ( 1820.,,,,)

              O CONCELLO DE SÁRRIA foi creado en 1820, como consecuencia da revolución liberal, e en aplicación da Constitución de 1812. Territorialmente integrou as parroquia da antiga xurisdición de Sárria, co enadido de lugares da Xurisdición de Castelo dos Infantes , o Couto de Cesar , e outros minúsculos terrirorios que fora de pertenza señorial,
         Integrado na provincia de Galicia ( a partir de 1822 na provincia de Lugo), estivo incluído no primeiro Partido Xudicial de Sárria.
    O primeiro Concello Constitucional de Sárria tiña a condición de ser Cabeza de Partido, e por esa razón exercía control e tutela riba dos  concellos secundarios a él subordinados
         Partido Xudicial de Sárria: Concellos: 1.- Sárria.-  2.- Láncara. 3.- Vilapedre. 4.- Pinza e Biville.- 5.- Paradela. 6.- Castro de Rei de Lemos. 7.- Somoza Maior de Lemos 8.- O Incio. 9.- Reboiro.- 10-- Lóuzara. 11.- Samos.12.- Somoza de Vilouzán.
        A primeiros de ano tiñan lugar as elecións para formación do Concello, presidido por dous alcaldes e  no que había varios rexedores.
       A reacción absolutitsa de 1823  supuxo a volta ao sistema do Antigo Réxime  , co  caduco sistema de Xurisdicións ( Xustiza e Reximento, en algún período posterior denominadas Alcaldías Reais ).
........................................................................................................................................................................
               
                  Primeiros Concellos Constitucionais de Sárria

 Concello de Sárria ( Cabeza de Partido).- 1820

     Alcalde Constitucional: Euxenio de Neira-  
     Alcalde 2º: Manuel Fernández
     Rexedor 1º : Xoán Díaz  de Freijo
* Creación da FEIRA DO VINTE
........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( Cabeza de Partido) - 1821

    Alcalde 1º,. Euxenio de Neira
    Alcalde 2º-: Xoán Díaz de Freijo
.....................................................................................................................................................................
Concello  de Sárria : Cabeza de Partido)- 1822
    Alcalde 1º.- Pedro López Valcarce
    Alcalde 2º - Manuel Pardo
           Rexedores
    01.- Agostiño López de Silva                             02.- Xoán Dìaz de Freijo
    03.-  Xoán Fernandez  Batallón                          04.- Bieito de Arcos
    05.- Xosé Torres                                                 06--Matías López
    07.- Inacio Fermnández                                                                   Secretario: Xoan de Araujo
* Creación da ESCOLA DE PRIMEIRAS LETRAS
* Arranxo co CÁRCERE do Conde de Lemos
....................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( Cabeza de Partido )-1823
    Alcalde 1º : Bernardo María Díez de Freixo
                        Rexedroes:
    01.- Xoán Díaz de Freixo                                                  02.- Xosé Gómez Quiroga
    04.- Bieito de Arcos                                                          05.- Matias López :
    06.- Froilán Fernández                                                     07.-  Diego Toirán ( Procurador Síndico)
             Secretario interino: Tomé González. Secretario titular : Xoán Araújo ( 06.1823 )
(Cesamento como consecuencia de ocupación militar da vila )
........................................................................................................................................................
                                           Reacción Absolutista

                           Xustiza e Rexemento da Xurisdición de Sárria (  1824 )
 Correxidor: Manuel Xosé  Camba e Taboada
Rexedores:
 01.- Xoán Somoza                                                02.- Manuel González Ledo 
03.- Xoán Díaz de Freijo                                       04.- Francsco Macía de Neira
.......................................................................................................................................................................
                         Xustiza e Rexemento da Xurisdición de Sárria( 1827)

Correxidor : Pedro González ( Real Acordo de 18-01.1827  )
Rexedor 1º : Manuel Dosío  ( Chorente )         Rexedor 2º: Manuel de Castro ( Corvelle )
Procurador Xeral: Pedro Fernández                 Aguacil Maior: Domingos de Torres

Prouradores de Abastos: Matías Lois, Pedro Fernández
Xuiz de Orfos: Xoán Somoza
.........................................................................................................................................................................
                             Xustiza e Rexemento da Xurisdición de Sárria (1828)

Xuiz Real, Xustiza Ordinaria: Xoán Somoza e Elices
Escribano de Axuntamento: Xosé María Pérez Feixoo
Secretario : Xoán Díaz de Freijo
..........................................................................................................................................................................
Xustiza e Rexemento da Xurisdición de Sárria ( 1831 )

Antonio López ( ¿ )       Xoán Díaz de Freijo ( ¿)
......................................................................................................................................................................

                                     Concello Constitucional ( 30.12.1837)

    Alcalde  : Rodrigo Somoza Pallares
               Rexedores:
    01.-Francisco Macía de Neira                           02.- Antonio Pradeda
    03.- Estevo Sánchez                                          04.-Felipe Antonio López Páramo
    05.- Francisco Díaz                                           07.- Francisco Díaz de Páramo
   08.- Manuel Vázquez                                         09.- Diego Tirán
   10.- Xosé Díaz                                                                             Secretario : Antonio Macía de Neira
.......................................................................................................................................................................
                                  Concello de Sárria (1840 )
                   (    Composto polo Comité Liberal de Sárria )

Alcalde : Xoán García Capón             
01.- Manuel María Rodríguez                     02.- Matías Lois
03.- Bieito María Somoza                           04.- Antero Rubín de Oroña
05.- Francisco Macía de Neira
..........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria  ( 1844 )

Alcalde : Rodrigo María Somoza Pallares ( cesamento : 9.04.1844)

Alcalde: Estevo Sánchez  ( posesión, 10.04.1844 )

Concello de Sárria  (1846 )
Alcalde: Xosé Xoaquín  Losada Romero

Concello de Sárria (1850 )

 
1º tenente de Alcalde: Xosé García

Concello  de Sárria ( 1852 )
Alcalde: Manuel Vaamonde
1º Tenente de Alcalde: Xoaquín Leirado
2º Tenente de Alcalde: Xosé García
                        Rexedores
01.- Xosé Bolaño Ribadeneira
02.- Damián Novoa
03.- Xoán Antonio Ulloa
04.- Antonio López Valcarce
05.- Xoán García Capón
06.- Francisco Vázquez
07.- Xosé María Guitiián Salcegama
08.- Xosé Lois Rivas
09.- Vicenzo López
10.- Manuel Ferreiro Díaz
11.-Antonio Piñeiro
12.- Xosé Macía de Neira

Concello de Sárria ( 1-01.1854)
Alcalde: Pedro Xoán Saco Quiroga
1º Tenente de Alcalde: Antonio Macía Cedrón
2º Tenente de Alcalde: Francisco Vázquez

            Rexdores
01.- Manuel Vaamonde
02.- Xosé María Guitián
03.- Antonio González
04.- Bernardo Díaz
05.- Xoán Díaz de Freijo ( * )
06- Xosé Macía
07.- Damián Novoa
08.- Xosé Bolaño Ribadeneira
09.- Xoán Antonio Ulloa
10.-Antonio López Valcarce
11.-Xoán García Capón
12.- Xosé García
13.- Xoaquín Leirado
(*) Renuncia por ser Escribano de Número no Xulgado.

Concello de Sárria ( 2.10.1854)

Alcalde Primeiro : Pedro Xoán Saco Quiroga
Alcalde Segundo: Antonio Macía Cedrón
                       Rexeedores:
01.-Francisco Vázquez
02.- Xosé Bolaño Ribadeneira
03.- Vicenzo López
04.- Xoán María Pazos
05.- Antonio López Valcarce
06.- Xoán López
07.- Pedro Rodríguez
08.- Xoán Antonio Ulloa
09.- SíndiXoán López Yáñezco :

Concello de Sárria ( 1855 )

Alcalde : Pedro Xoán Saco Quiroga
                   Rexedores:
01.- Antonio Macía Cedrón
02.- Xoán María Pazos
03.- Pedro Rodríguez
04.- Xoán Antonio Ulloa
05.- Francisco Vázquez
06.- Xoán López Yáñez
07.- Cibrao Rodríguez

Concello de Sárria ( 1865 )

Alcalde : Pedro Xoán Saco Quiroga

Concello de Sárria ( 1858 )

Alcalde : Pedro Xoán Saco Quiroga
                     Rexedores

01.- Bernardo Díaz
02.- Antonio Freijo
03.- Xulián Pérez
04.- Antonio González
05.- Antonio López de Saa
06.- Salvador García
07.- Xoán Alfonsín
08.- Xosé López Vázquez
09.- Anxo Fernández Gallego
                                                            Secretario : Manuel Vaamonde
......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1859 )
Alcalde : Antonio Macía Cedrón
Rexedores :
01.- Antonio Freijo                   02.- Xosé  García            03.- Benardo Díaz    04.- Xoán Sánchez
05.- Xulián Pérez                      06.- Manuel Ferreiro Díaz     07.- Francisco López de Rego
08.- Xoán Antonio Ulloa          09.-Francisco González         10.-Xoán Alfonsín
11.- Vicenzo Fernández            12.- Bieito Paz                        13.- Diego Sampedro
14.- Manuel Ribera                   15.- Xosé López                     16.- Atilano Álvarez
17.- Antonio López Losada      18.- Antonio González
........................................................................................................................................................................
 Concello de Sárria ( 1860)
Alcalde: Antonio Freijo
........................................................................................................................................................................
 Concello de Sárria  ( 1861 )
Alcalde: Xosé García
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria  ( 1862 )
Alcalde: Ramón Antonio Martínez
......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1863 )
Alcalde . Ramón Antonio Martínez
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1865 )

Alcalde: Xosé Lois Rivas  ( * )
Primeiro Tenente de Alcalde: Anxo Fernández Gallego
Segundo Tenente de Alcalde: Xoán Antonio Ulloa
                           Rexedores
01.- Síndico: Francisco  López de Rego                     02.- Gaspar Yáñez Dorado
03.-  Xosé Macía de Neira                                          04- Antonio González
05.- Antonio Díaz de Freijo                                        06.- Vicenzo López
07.- Xoán Alfonsín                                                     08.- Francisco Vázquez
09.- Manuel Ferreiro Díaz                                          10.- Manuel Vázquez
11.- Gabriel Díaz Capón                                             12.- Frutuoso Rodríguez
(* )13.09.- Por licenza encárgase da Alcaldía Anxo Fernández Gallego
6.09.-  Ao chou, deixa de formar parte  do Concello Xoán Alfonsín.
.....................................................................................................................................................................

Concello de Sárria  ( 1.01.1867 )

Alcalde : Manuel Rivera Macía
Primeiro tenente de alcalde : Francisco López de Rego
Segundo tenente de alcalde: Antonio Balboa Sarmiento
                                   Concelleiros
01.- Euxenio Neira Solance ( * )
02.- Xoán Antonia Ulloa  ( encargado da Obra Pía ) ( ** )
03.- Pedro Xoán Díaz  Goyanes
04.- Manuel Vázquez Cabañas
05.- Gabriel Díaz Capón
06.- Xosé Lois Rivas
07.- Pedro Pardo
08.- Xosé Macía de Neira
09.- Xosé Fernández Monteagudo
10.- Vicenzo López
11.- Manuel López Silva
12.- Manuel Ferreiro Díaz
13.- Frutuoso Rodríguez
                       ( Secretario interino : Antonio Vázquez Macía )
                 ( * )   (1,01.1868: Renuncia )     
                 ( ** ) Polo seu cesamento entra Xosé García
......................................................................................................................................................................
           Concello de Sárria ( 19.10.1868 )

Alcalde: Manuel Vaamonde
Primeiro tenente de alcalde :   Xosé Macía de Neira 
Segundo tenente de alcalde : Antonio Peña Villamarín
Concelleiros
01.-  Xosé Lois Rivas
02.- Xoán Carreira
03.- Xosé García ( Síndico )
04.- Manuel de la Vega
05.- Frutuoso Rodríguez
06.- Pedro Pardo
07.- Antonio López de Freijo
08.- Francisco Castro
09.- Antonio López Valcarce
10.- Ramón Moreira
11.- Xoán Sarry
12.- Bieito de Arcos
13.- Xosé López Vázquez
.........................................................................................................................................................................
Concello Popular de Sárria ( 3.01.1869 )
Alcalde Primeiro : Xosé Macía de Neira
Alcalde Segundo : Anxo Fernández Gallego
Concelleiros
01.- Antonio Somoza
02.- Manuel de la Vega
03.- Antonio Macía de Neira
04.- Antonio López  Valcarce
05.- Antonio Buján
06.- Frutuoso Rodríguez
07.- Xoán Sarry
08.- Antonio Peña ( Interventor de Fondos)
09.- Xosé López Vázquez
10.- Xosé Lois Rivas
11.- Xoán Antonio Ulloa
12.- Ramón Moreira
...........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 16.11.1871)

Alcalde Primeiro: Anxo Fernández Gallego
Alcalde Segundo :  Manuel de la Vega
Concelleiros:
01.- Anxo Fernández Gallego
02.- Antonio Macía de Neira
03.- Xoán Sarry
04.- Antonio Peña Villamarín
05.- Xosé López Vázquez
06.- Xoán Antonio Ulloa
07.- Antonio López Valcarce
08.- Frutuoso Rodríguez
09.- Ramón Moreira
10.- Xosé Lois Rivas

                 ( Secretario : Antonio Vázquez Macía )
............................................................................................................................................................................. Concello de Sárria ( 1.02.1872)

Alcalde : Valentín Lois Cabañas
Concelleiros
01.-  Xoán Carreira
02.- Laureano Álvarez
03.- Nemesio Vidal
04.- Xoán López Suárez
05.- Martiño González
06.- Pedro López
07.- Xosé Somoza Díaz
08.- Antonio Balboa Sarmiento
09.- Xulián Rodríguez López
10.- Pedro Quintana
11.- Manuel López Camba
12.- Antonio Núñez
13.- Antonio Grandas
14.- Bieito de Arcos
15.- Pedro Xoán Díaz Goyanes
16.- Síndico : Modesto Losada
.......................................................................................................................................................................
                                    I    REPÚBLICA
Concello Popular de Sárria (24.08.1873)

Alcalde Popular: Laureano Álvarez Pereira
Concelleiros:
01.- Xoán Carreira
02.- Modesto Losada
03.- Valentín Lois
04.-  Antonio Grandas
05.- Antonio Peña Villamarín. Interventor de Fondo
06.- Euxenio Neira Solance
07.- André de Castro
08.- Xulián Rodríguez López
09.- Gabriel Díaz Souto
10.- Manuel Piñeiro
11.- Xoán López
12.- Xosé Somoza
13.- Antonio Vázquez Macía
14.- Xoán Cabarcos .-    Prourador Síndico
15.- Francisco Barrio González    Procurador Síndico Sustituto
......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1874 )
Alcalde : Laureano Álvarez Perira ( cesamento de orde gubernativa, e entrada en prisión, o  4.04.1874 )
Provisorio:
Presidente: Xoán Carreira
Concelleiros: Modesto Losada, Valentín Lois, Antonio Grandas, Xoán Cabarcos, Macía., Núñez, Euxenio Neira Solance, André de Castro, Díaz Saco, Somoza, López, Rodríguez.
( 26.04.1874) Restitución do alcalde Laureano Álvarez Pereira
..................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 11.09.1875)

Alcalde: Antonio Macía de Neira
Concelleiros
01.- Anxo Fernández Gallego
02.- Xusto  Macía Vaamonde
03.- Xosé Fernández Monteagudo
04.- Manuel Vega e Auz
05.- Xosé García Santalla     Procurador Síndico
06.- Euxenio Álvarez López
07.- Xoán López Suárez
08.- Manuel López Valcarce
09.- André de Castro Vázquez
10.- Xosé Somoza Díaz
11.- Pedro Sánchez Prado
12.- Xoán López Hermida
13.- Antonio Vázquez López
14.- Xosé García Valladares
15.- Xosé López ( Escarlán )
16.- Lourenzo Vázquez
17.- Frutuoso Rodríguez
......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1.03.1877)

Alcalde: Manuel Vaamonde ( Manuel García Vaamonde )

Primeiro Tenente de Alcalde: Xusto Macía
Segundo Tenente de Alcalde: Manuel de la Vega Auz
Terceiro Tenente de Alcalde: André de Castro
Procuradores Síndicos:
Xosé Fernández  Monteagudo
Euxenio Álvarez
Rexedores
01.- Manuel López Valcarce
02.- Euxenio Neira Solance
03.- Xosé Somozz Díaz
04.- Hilario Pombo
05.- Antonio Vázquez
06.- Xosé García
07.- Ramón Abad
08.- Xoán Carreira
09.- Antonio Grandas
                   ( Secretario : Antonio Vázquez Macía )
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1.07.1879 )
Alcalde: Manuel García Vaamonde ( Manuel Vaamonde)
Concelleiros:
01.- Xusto Macía Vaamonde
02.- Euxenio Neira Solance
03.- André de Castro Vázquez
04.- Laureano Álvarez Pereira    Síndico
05.- Anxo Fernández Gallego
06.- Manuel López Valcarce
07.- Xosé Fernández Monteagudo
08.- Xosé Somoza Díaz
09.-  Manuel Bieito González
10.- Antonio Grandas
11.- Euxenio Álvarez
12.- Pedro Rodríguez, de Tribui
13.- Hilario Pombo
14.- Antonio Vázquez
15.- Xoán Carreira

* Inauguración do servizo telegráfico
* Inauguración do Camiño de Ferro A Coruña-Sárria ( 1 de outubro )
.....................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 1.07.1881)

Alcalde: Anxo Fernández Gallego
Primeiro Tenente de Alcalde: Xusto Macía Vaamonde
Segundo Tenente de Alcalde: Antonio Macía de Neira
Terceiro Tenente de Alcalde: André Castro Vázquez
Concelleiros:
01.-  Manuel Vaamonde
02.- Antonio Macía de Neira
03.- Antonio Vázquez
04.- Anxo Fernández Gallego
05.- André de Castro
06.- Manuel López Valcárcel
07.- Euxenio Álvarez
08.- Pedro Rodríguez, de Tribui
09.-  Camilo González
10.- Xoán Carreira
11.- Hilario Pombo
12.- Antonio López, de Teibalde
13.- Laureano  Álvarez Pereira
14.- Manuel Bieito González
15.- Antonio Grandas
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1.07.1885)

Alcalde : Anxo Fernández Gallego
Primeiro Tenente de Alcalde: Antonio Macía Cedrón
Segundo Tenente de Alcalde: Manuel Vaamonde
Terceiro Tenente de Alcalde: Antonio Macía de Neira
Cuarto  Tenente de Alcalde: André de Castro
Síndicos:
Xoán Carreira Gudín
Santiago Sarry Valcarce
Concelleiros
01.- Laureano Álvarez Pereira
02.- Euxenio Neira Solance
03.- Camilo González Cabarcos
04.- Faustino Martínez López
05.- Hilario Pombo Díaz
06.- Manuel González
07.- Euxenio Álvarez
08.- Manuel López Valcarce
09.- Antonio Grandas
10.- Manuel Bieito González
11.- Santiago Sarry Valcarce
12.- Pedro Rodríguez
.....................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1.07.1887)

Alcalde: Euxenio Neira Solance
Primeiro Tenente de Alcalde: Camilo González  Cabarcos
Segundo Tenente de Alcalde: Antonio Macía de Neira
Terceiro Tenente de Alcalde: Xoán Carreira Gudín
Cuarto Tenente de Alcalde: Santiago Sarry Valcarce
Síndicos:  Anxo Fernández Gallego
                 Modesto Rivas Viñas

Concelleiros:
01.- Ramiro Martínez López
02.- Manuel López Valcarce
03.- Xosé  López Vaamonde
04.- Antonio Macía Cedrón
05.- André de Castro Vázquez
06.- Antonio Grandas
07.- Hilario Pombo Díaz
08.- Manuel González, de Tribui
09.- Antonio López, de teibalde
10.- Euxenio Álvarez López   Rexedor Interventor
......................................................................................................................................................................
Concello de  Sarria (  1890 )
ALCALDE : Xosé Vázquez Castiñeira
Primeiro Tenente de Alcalde: Anxo Fernández Gallego
Segundo Tenente de Alcalde : Camilo García Vaamonde ( * )
Terceiro Tenente de Alcalde : Amadeo Macía Vázquez
Cuarto Tenente de Allcalde: Santiago Sarry Valcárcel
Concelleiros :
01.-  Xesús Carreira Carrete             Síndico
02.- Modesto Rivas Viñas
03.- Xosé López Vaamonde
04.-  Manuel Rivera Macía
05.- Evaristo Gayoso Losada
06.- Euxenio Álvarez López
07.- André de Castro Vázquez
08.- Antonio Grandas López
09.- Amador López Martínez
10.- Xosé González Pérez
11.- Pedro Rodríguez ,de Tribui
12.-Antonio López, de Teibalte
13.- Xosé Losada López
*13,01.1891    Renuncia: Pasa a ser deputado provincial polo distrito Sárria-Chantada
* 1891: Alcalde interino: Anxo Fernández Gallego
* Abril 1891 : Alcalde : Xosé Vázquez Castiñeira
..................................................................................................................................................................

   Concello de Sárria ( 1.07.1891 )
ALCALDE : Evaristo Gayoso López ( * )

Primeiro Tenente de Alcalde: Amadeo Macía Vázquez
Segundo Tenente de Alcalde : Amador López Martínez
Terceiro  Tenente de Alcalde: Agapito Lois Cabañas
Cuarto Tenente de Alcalde : Xoán López Suárez
Procurador Síndico: Xesús Carreira Carrete
Concelleiros:
01.- Xosé María Rodríguez
02.- Inacio Valcárcel Fernández
03.- Xoán López González
04.- Manuel López Fernández
05.- Matías Vázquez López                    Comerciante
06.- Antonio Sánchez Grandas
07.- Xusto Macía Vaamonde
08.- Manuel Rivera Macía
09.- Manuel Rivas Goyanes
10.- Xosé Vázquez Castiñeira                 Procurador
11.- Xosé González Pérez

12.- Xosé Losada López

( * ) R.O.Ministerio da Gobernación, 22.06.1891)
* 19.11.1893.- Anovación por elección de nove concelleiros
.....................................................................................................................................................................
   Concello de Sárria ( 1.01.1894)

ALCALDE:  Xusto Macía Vaamonde
01.- Manuel Saco Pradeda                        Avogado

02.- Manuel Pérez López Batallón           Propietario
03.- Matías  Vázquez López                    Comerciante
04.-Cándido Xusto López López             Propietario
05.- Antonio López Díaz
06.- Pedro Piñeiro Díaz
07.-Xosé María odríguez
08.- Agapito Lois Cabañas
09.-Xerardo Macía López
10.- Xoán Manuel Somoza García
11.- Xoán López González
12.- Manuel  López Fernández
13.- Pedro Piñeiro Neiras
14.-Domingos Arias Valiña
15.- Francisco Sánchez López
16.- Antonio Sánchez Grandas
17.- Manuel Rivas Goyanes

18.- Antonio López Díaz
19.- Camilo González Cabarcos

*Instalación do Xulgado de Primeira Instancia na Casa Novoa ( Praza da Constitución )
* Declaración de utilidade  púbica para a construción dun edificio de Escolas Públicas
* Enlousado da Rúa Maior a cargo de Xosé Cabada
*O Estado fai incautación de 5 km da estrada de Portomarín
........................................................................................................................................................................

   Concello de Sárria ( 1.07.1897 )

ALCALDE : Camilo González Cabarcos
Primeiro Tenente de Alcalde: Anxo Fernández Gallego  
Segundo Tenente de Alcalde : Víctor Castro López               Fabricante de chocolate
Terceiro Tenente de Alcalde : Antonio López D
Cuarto Tenente de Alcalde : Mattiño Vázquez Liz    Propietario  ( Goián )
Concelleiros:
01.- Xoán Manuel Somoza García
02.- Xerardo Macía López
03.- Xoán Xosé Rivera López
04.- Francisco Sánchez López
05.- Cándido Xusto López López    Síndico       Propietario ( San Miguel de Vilapedre)
06.- Xosé López Vaamonde
09.- Manuel Díaz Guitián
08.- Francisco Paz López
09.- Antonio Sánchez Teijelo    Síndico      Comerciante ( San Lázaro )
10.- Luciano Macía de la Vega
11.- Santiago Sarry Valcarce                        Fabricante de coiros ( Treilán )
12.- Nodesto Rivas Viñas         Interventor             Procurador
13.- Antonio Díaz Peña
.......................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 01.07.1899 )

ALCALDE : Camilo González Cabarcos
Primeiro Tenente de Alcalde : Modesto Rivas Viñas
Segundo Tenente de Alcalde: Antonio López Díaz
Terceiro Tenente de Alcalde : Martiño Vázquez de Liz     Propietario ( Goián )
Cuarto Tenente de Alcalde : Cándido Xusto López López    Propietario ( San Miguel de Vilapedre )
Síndico: Xoán Manuel Somoza García
Síndico Suplente:  Xosé López Vaamonde
Concelleiros
01.- Xerardo Macía López
02.- Francisco Sánchez López
03.- Luciano Macía de la Vega
04.- Amador López Martínez
05.- Anxo Fernández Gallego
06.-  Xosé López Vaamonde
07.-  Santiago Sarry Valcárcel       Fabricante de coiros
08.-  Xosé Vázquez Castiñeira      Procurador
09.-  Dimas González García        Comerciante
10.-  Amadeo Macía Vázquez
11.- Víctor Castro López              Fabricante de chocolate
12.- Antonio Díaz Pérez
...............................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 1900 )

ALCALDE: Camilo González Cabarcos ( * )
Primeiro Tenente de Alcalde:  Modesto Rivas Viñas
Segundo Tenete de Alcalde:  Antonio López Díaz
Terceiro Tenente de Alcalde: Martiño Vázquez  de  Liz    Propietario ( Goián )
Cuarto Tenente de Alcalde :  Cándido Xusto López López Propietario ( San Miguel de Vilapedre )
Procurador Síndico: Xoán Manuel Somoza García
Procurador  Síndico Suplente : Xosé López Vaamonde
Interventor : Dimas González García       Comerciante
Concelleiros.
01.- Xerardo Macía López
02.- Francisco Sánchez
03.- Luciano Macía de la Vega
04.- Amador López Martínez
05.- Anxo Fernández Gallego
06.- Santiago Sarry Valcarce    Fabricante de coiros ( Treilán )
07.-  Xosé Vázquez Castiñeira     Procurador
08.- Amadeo Macía Vázquez
09.- Víctor Castro López        Fabricante de chocolate

10.-  Antonio Díaz Pérez
Nomeado polo Minstro da Gobernación para o bienio 1899/1901
................................................................................................................................................................

 Concello de Sárria  ( 01.01.1902 )

ALCALDE:  Modesto Rivas Viñas
Primeiro Tenente de Alcalde: Amador López Martínez
Segundo Tenente de Alcalde: Xoán Manuel Somoza García
Cuarto Tenente de Alcalde: Dimas González García                  Comerciante
Procurador Síndico: Cándido Xusto López López         Propietario ( San Miguel de Vilapedre)
Procurador Síndico Suplente: Pedro Xoán López Prado
Rexedor Interventor: Antonio Sánchez Teijelo    Comerciante ( San Lázaro )
Concelleiros:
01.- Amador Macía López
02.- Martiño Vázquez de Liz        Propietario ( Goián )
03.- Xesús Pérez-Batallón            Propietario
04.- Camilo González  Cabarcos
05.- Antonio López Díaz
06.- Xosé Vázquez Castiñeira
07.- Santiago Sarry Valcarce       Fabricante de coiros ( Treilán )
08.- Luciano Macía de la Vega
09.- Víctor Castro López            Fabricante de chocolate
10.- Amadeo Macía Vázquez

22.09.1903.- Secretario interino: Santiago Sarry Valcárcel
13.10.1903.- Secretario titular: Santiago Sarry Valcárcl

.........................................................................................................................................................................

Concello de Sárria 1.01.1904 )
ALCALDE :  Camilo González Cabarcos
Piimeiro  Tenente de Alcalde : Xoán Manuel Somoza García
Segundo Tenente  de Alcalde : Cándido Xusto  López López  Propietario ( San Miguel de Vilapedre )

Terceiro Tenente de Alcalde: Martiño Vázquez de Liz     Propietario ( Goián )
Cuarto Tenente de Alcalde: Xosé López Vaamonde
Procurador Síndico: Modesto Rivas Viñas
Procurador Síndico Suplente: Antonio Sánchez Teijelo   Comerciante ( San Lázaro )
Rexedor Interventor: Dimas González García    Comerciante
Concelleiros:
01.-  Pedro X, López Prado
02.- Amador López Martínez
03.- Xesús Péez-Batallón        Propietario
04.- Pedro Xoán Armesto
05.- Xosé Vázquez Castiñeira    Procuradora
06.- Amadeo Macía Vázquez
07.- Víctor Castro López      Fabricante de chocolate
Secretario : Santiago Sarry  Valcarce
       Secretario :  Santiago Sarry Valcarce
.........................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 01,01. 1907 )
ALCALDE : Amadeo Macía Vázquez
Concelleiros
01.- Modesto Rivas Viñas
02.- Víctor Castro López
03.- Cándido Xusto López López
04.-Xosé López Vaamonde
05.-Amador Macía López
06.- Xoán Manuel Somoza García
07.- Antonio Sánchez Teijelo
08.- Pedro Xoán López Prado
09.- Dimas González García
10.- Pedro Xoán López Armesto
11.- Xosé Vázquez Castiñeira    Procurador
12.- Anxo Fernández López
13.- Antonio López Díaz
14.- Camilo González Cabarcos
15.- Luciano Macía de la Vega
16.-Xosé Antonio Gayoso Sánchez
17.- Amador López Martínez
..........................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 1908 )
ALCALDE : Amadeo Macía Vázquez
Concelleiros:
01.- Luciano Macía de la Vega
02.- Modesto Rivas Viñas
03.- Víctor Castro López
04.- Cándido Xusto López López
05.- Xosé López Vaamonde
06.- Amador Macía López
07.- Amador López Martínez
08.- Xoán Manuel Somoza García
09.- Antonio Sánchez Teijelo
10.- Pedro Xoán López Prado
11.- Dimas González García
12.- Pedro Xoán López Armesto
13.- Xosé Vázquez Castiñeira
14.- Anxo Fernández López
15.- Antonio López Díaz
16.- Camilo González Cabarcos
17.-Luciano Macía de  la Vega


* 3.03.1908: Alcalde accidental: Víctor Castro López
* Moción de Anxo Fernández López a prol da traída de augas ( 05.06.1908)
* Aceptación da doazón do Hospital Municipal ( 12.06.1908 )
* Acordo sobre proxecto de Camiño de Sárria a Láncara ( 17.06.1908)
*  Ratificación escritura aceptación Hospital Municipal (22.06.1808 )
...............................................................................................................................................................................

 Concello de Sárria ( 1.07.1909 )

ALCALDE: Anxo Fernández López ( * )
 Primeiro Tenente de Alcalde: Xoán Manuel Somoza García

Segundo Tenente de Alcalde: Dimas González García    Industrial
Terceiro Tenente de Alcalde: Manuel Río Lemos
Cuarto Tenente de Alcalde: Pedro Xoán López Armesto
Primeiro Rexedor Síndico: Cándido Xusto López López
Segundo Rexedor Síndico : Xosé López Vaamonde
Rexedor Interventos: Xosé Antonio Gayoso Sánchez
Concelleiros:
01.- Pedro Xoán López Prado
02.- Amadeo Macía Vázquez
03.-  Modesto Rivas Viñas
04.- Amadeo Macía Vázquez
05.- Modesto Rivas Viñas
06.- Amador López Martínez
07.- Manuel López Díaz
08.- Amador Macía López
09.- Antonio Sánchez Teijelo
10.- Antonio López Díaz
11.- Camilo González Cabarcos
10.- Luciano Macía de la Vega
( * )  R.O. de  23.06.1909
(* ) (10.11.1909 )   Alcalde de R.O. : Amadeo Macía Vázquez

.....................................................................................................................................................................

Concello de Sárria (  1.01.1910)  ( * )

ALCALDE : Modesto Rivas Viñas ( * )
Primeiro Tenente de Alcalde: Xoán Manuel Somoza García
Segundo Tenente de Alcalde: Dimas González García
Terceiro Tenente de Alcalde : Manuel Río Lemos
Cuarto Tenente de Alcalde : Pedro  Xoán López Armesto
Primeiro Rexedor Síndico :  Cándido Xusto López López
Segundo Rexedor Síndico: Xosé López Vaamonde
Rexedor Interventor: Xosé Antonio Gayoso Sánchez   Comerciante ( "Marzán" )
Concelleiros :
01.- Amador Macía López
02.- Anxo Fernández López
03.- Pedro Xoán López Prado
04.- Manuel López Díaz
05.- Manuel Gutiérrez Castro
06.- Camilo González Cabarcos
07.-  Amadeo Macía Vázquez
08,- Antonio Sánchez Teijelo
09.-Amador López Martínez
10.-Antonio López Díaz
( * ) R.O. de 27.12.1909, nomeanto de alcalde a favor de Modesto Rivas Viñas
........................................................................................................................................................................
                        Concello de Sárria ( 1.01.1912 )
            
ALCALDE  : Castor Fernández López
Primeiro tenente de Alcalde Xoán Manuel Somoza García
Segundo  Tenente de Alcalde : Manuel Gutiérrez Castro
Terceiro Tenente de Alcalde : Henrique Sánchez López
Cuarto Tenente de Alcalde: Pedro Xoán López Armesto
Procurador Síndico: Cándido Xusto López López
Procurador Síndico Suplente : Antonio Sánchez Teijelo
Rexedor Interventor: Xosé Antonio Gayoso Sánchez
                             Concelleiros:
01.- Amador Macía López
02.- Anxo Fernández López
03.- Camilo González Cabarcos
04.- Antonio López  Díaz
05.- Francisco Paz López
06.- Pedro López Varela
07.-  Xosé López Vaamonde
08.- Manuel López Díaz
09.- Amadeo  Macía Vázquez
10.- Amador López Martínez
........................................................................................................................................................................

                               Concello de Sárria ( 1.01.1913 )

ALCALDE : Castor Fernández López

Primeiro Tenente de Alcalde : Xoán Manuel Somoza García
Segundo Tenente de Alcalde :
Terceiro Tenente de Alcalde: Henrique Sánchez López
Cuarto Tenente de Alcalde: Pedro Xoán López Armesto
Síndico Suplente: Antonio Sánchez Teijelo
 Interventor : Xosé Antonio Gayoso Fernández
                        Concelleiros :
01.-  Amador Macía López
02.-  Manuel Gutiérrez Castro
03.- Cándido Xusto López López
04.- Camilo González Cabarcos
05.- Anxo Fernández López
06.- Antonio López Díaz
07.- Francisco Paz López
08.- Pedro López Varela
09.- Xosé López Vaamonde
10.- Manuel López Díaz
11.- Amadeo Macía Vázquez
12.- Castor  Fernández López
13.- Amador López Martínez

................................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 1 de xaneiro de 1914 )

ALCALDE.- Castor Fernández López ( nomeado de R.O.)
 CONCELLEIROS
01.- Amador Macía López
02.- Antonio Sánchez Teijelo.- Procurador Síndico Segundo

03.- Manuel Gutiérrez Castro                          Segundo tenente de alcalde
04.- Cándido Justo López López.-                   Procurador Síndico Primeiro
05.- Xoán Manuel Somoza García.-                 Primeiro tenente de alcalde
06.- Xosé Antonio Gayoso Sánchez.-               Rexidor Interventor de Fondos
07.-Camilo González Cabarcos
08.- Anxo Fernández López
09.- Antonio López Díaz
10.- Francisco Paz López
11.- Henrique Sánchez López.-                         Terceiro tenente de alcalde
12.- Pedro López Varela
13.- Xosé López Vaamonde
14.- Pedro Xoán López Armesto.-                    Cuarto tenente de alcalde
15.- Manuel López Díaz
16.- Amadeo Macía Vázquez
17.-  Amador  López Martínez
                          ( Secretario: Santiago Sarry Valcarce )

..............................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1 de xaneiro de 1916 )

ALCALDE.- Castor Fernández López ( nomeado polo Rei )

CONCELLEIROS
01.-  Antonio Sánchez Teijelo.-                      Rexidor Síndico Segundo
02.- Manuel Gutiérrez Castro.-                       Segundo tenente de alcalde
03,. Cándido Xusto López López,-                  Rexidor Sínidico Primeiro
04.- Xoán Manuel Somoza García .-               Primeiro tenente de alcalde
05.- Xosé Antonio Gayoso Sánchez.-              Rexidor Interventor de Fondos
06.- Pedro Xoán López Armesto.-                    Cuarto tenente de alcalde
07.- Xosé López Vaamonde
08.- Manuel González Rodríguez
09-- Bienvenido Díaz de Freijo
10-.- Manuel López Días
11.- Francisco Paz López
12.- Henrique Sánchez López,.                          Terceiro tenente de alcalde
13.- Arturo Macía López ( * )
15.- Anxo Fernández López
16.- Amador López Martínez
17.- Castor Fernández López
18.- Antonio López Díaz
19.- Amadeo Macía Vázquez
20.- Manuel Castro Díaz
 ( Secretario : Santiago Sarry Valcárcel )
( * ) Cesamento do alcalae de R.O.  de 2.12.1917.  Encárgase da alcaldía Manul Gutiérrez Castro
( * ) (12.06.1916 )  Falecemento de Arturo Macía López
........................................................................................................................................................................

(8 de decembro de 1917 )

ALCALDE: Castor Fernández López ( elixido con 12 votos dos concelleiros )
........................................................................................................................................................................

                                        Concello de Sárria ( 1.01.1918 )

ALCALDE : Manuel Gutiérrez Castro
Primeiro Tenente de Alcalde: Xoán Manuel Somoza García
Segundo Tenente de Alcalde: Antonio López Días
Terceiro Tenente de Alcalde: Manuel González Rodríguez
Cuarto Tenente de Alcalde :  Pedro Xoán López Martínez
Primeiro Rexedor Síndico: Antonio Sánchez Teijelo
Segundo Rexedor Síndico: Cándido Xusto López López
Rexedor Interventor: Xosé Antonio  Gayoso Sánchez  Comerciante e industrial electricidade
                                          Concelleiros:
01.-  Manuel López
02.- Francisco Paz
03.- Henrique Sánchez
04.- Xosé López Vaamonde
05.- Manuel Macía
06.- Xesús Abad
07.- Amador López Martínez
08.- Castor Fernández Gallego
09.- Antonio Macía
10.- Anxo Fernández Gallego
11.- Amadeo  Macía Vázquez
12.- Manuel Castro
13.- Antonio López Díaz
.....................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 1 de abril de 1920 )

ALCALDE.-  Manuel Gutiérrez Castro ( elixido con 13 votos dos concelleiros)
CONCELLEIROS.-
01.- Manuel González Rodríguez                        Terceiro tenente de alcalde
02.- Manuel López López                                    Cuarto tenente de alcalde
03.- Xosé  López  Vaamonde
04.- Antonio Sánchez Teijelo                                Segundo tenente de alcalde
O5.- Manuel Gutiérrez Castro
06.- Manuel MacíaLópez
07.- Cándido Xusto López
08.- Xoán Manuel Somoza García
09.- Xesús Abad López
10.- Amador López Martínez
11.-  Eloi  González Zaera                                     Rexidor Síndico suplente
12.- Antonio Macía
13.- Anxo Fernández López
14,.  Manuel Castro Díaz
15.- Euxenio Quiroga Macía                                Rexidor Síndico
16.- Antonio López Díaz                                     Primeiro tenente de alcalde
17.- Xosé Antonio Gayoso Sánchez                    Rexidor Interventor de Fondos
18. -Francisco Paz López
19.-Manuel González Quiroga
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1.04.1922 )

ALCALDE::Manuel Gutiérrez Castro (elixido con 11votos de concelleiros )
CONCELLEIROS:
01.- Pedro Xoán López Armesto
02.- Manuel Gozález Rodríguez
03.- Cándido Xusto López López
04.- Modesto Rivas Viñas
05.- Antonio Sánchez Teijelo
06.- Manuel Castro Díaz
07.- Manuel López López
08.- Darío López Martínez
09.- Anxo Fernández López
10.- Manuel Gutiérrez Castro
11.- Manuel Macía López
12.-Xesús Abad López
13.- Arturo Pombo López
14.- Manuel Pardo Armesto
15.- Manuel López Valcárcel
16.- Euxenio Quiroga  Macía
17.- Eloi González Zaera
18.- Xosé  Antonio Gayoso Sánchez
19.- Francisco Paz López
20.- Manuel González Quiroga

Concello de Sárria (  26.03.1923 )

Toman coñecemento do falecemento do alcalde Manuel Gutiérrez Castro en accidente de tráfico.
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 7.04.1923 )
ALCALDE: Antonio Sánchez Teijelo ( noeamento rexio )
........................................................................................................................................................................
                                         DIRECTORIO MILITAR

Concello de Sárria ( 3.10.1923 )

O tenente da Garda Civil  Xosé Álvarez Méndez comunica o cesamento de alcalde e concelleiros ( RD de 30.09.1923 ), nomenado concelleirod aos membros da Xunta de Asicaods.

ALCALDE: Antonio Valiña Somoza (  co voto de 11 asciados)
Vocais Asociados / Noeados forzosamnte concelleiros
01.-Bautista Pereira López              Interventor de Fondos Municipais
02.-Xosé García Pallares                Primeiro Tenente de Alcalde
03.-Manuel López Prado                Terceiro  Tenente de Alcalde
04.-Manuel Franco Pumares
05.-Vicenzo Arias Argiz                 Cuarto Tenente de Alcalde
06.-Francisco Fernández                 Rexidor Síndico
07.-Antonio Valiña Somoza
08.-Xosé López  Brea
09.-Francisco García Losada          Rexidor Síndico Segundo

10.-Camilo Arias Paz                     Segundo Tenente de Alcalde
11.- Xosé López Díaz                     ( O Secretario   fai constar que non asina "por non saber facelo")
(Secretario: Santiago Sarrya Valcárcel )
........................................................................................................................................................................
                                  Concello de Sárria ( 15.01.1924 )

ALCALDE: Fermín Somoza García (  co voto de 11 concelleiros )
DELEGADO GUBERNATIVO: Xosé Armada Piñeiro ( militar )
CONCELLEIROS : ( Nomeados pola "Superioridade )
01.-Antonio Valiña Somoza                 Segundo Tenente de Alcalde
02.-Xosé García Pallares                      Rexidor Síndico Segundo
03.-Xosé Pérez-Batallón
04.-Augusto Díaz Rodríguez
05.- Xesús Puche González                     Rexidor Síndico Primeiro
06.- Casiano Rodríguez Fernández          Primeiro Tenente de Alcalde
07.- Emilio Zaera Vázquez                       Rexidor Interventor de Fondos Municipais
08.- Santiago Tutor Cabello                    Terceiro Tenente de Alcalde
09.- Henrique Prado Prado                      Cuarto Tenente de Alcalde
10.- Henrique Arias Silva
11.- Manuel Castaño Luaces
12.-Manuel López Vizcaíno
13.-Xesús Ferreiro López
14.- Xoán M. Vázquez
15.-Camilo González Cabarcos
16.- Augusto Macía Vázquez
17.- Xosé Vázquez Castiñeira
18.-  Pexerto Pombo Pombo
19.- Fermín Somoza García
20.- Ricardo Núñez Rodríguez
( Francisco García Delgado )
( Matías Vázquez Rodríguez )

* ( 7.04.1924 ) Concelleiros Corporativos pola Cámara de Comerzo:
Fermín Somoza Gacría
Emilio Zaera Gayoso
Suplentes de Tenentes de Alcalde :
Xosé Pérez Batallón
Xesús Puche González
matías Vázquez Rodríguez
Francisco Cabarcos
                         (Secretario : Santiago Sarry Valcárcel )
 .......................................................................................................................................................................
                                   Concello de Sárria ( 21.05.1924 )

ALCALDE : Fermín Somoza García
                                           Concelleiros
01.- Casiano Rodríguez
02.- Antonio Valiña
03.- Santiago Tutor
04.- Henrique Prado
05.- Emilio Zaera Gayoso
06.- Xesús Ferreiro

07.- Xosé Pérez-Batallón
08.- Matías Vázquez  Rodríguez
09.- Francisco CabarcosA
10.- Xoán Manuel Vázquez
11.- Manuel López Vizcaíno              Médico
12.- Xesús Puche González
13.- Pexerto Pombo Pombo
14.- Xosé García Pallares
15.- Augusto Díaz   Rodríguez                          Médico

* Solicitude de creación de Escolas en Santiago da Veiga, San Xulián de  SaSS Xulián de Chorente, San Salvador da Pinza, San  Sadurniño de Froián, San Martiño de Loureiro e Santiago de Nespereira.
( * )  26.02.1926.- Concelleiro Interino : Martiño Balboa Neira
( * ) 27.07.1927.- Cesamento dos concelleiros Augusto Díaz Rodríguez, Fermín Somoza e Emilio ZaeraVázquez
( * )  Concelleiros Interinos Suplentes: Nestor González Funtes, Henrique Sánchez Rego, Manuel López Osorio, Arturo Pombo López, Xesús Abad López, Emilio Zaera Vázquez, Xoaquín Ramírez Rodríguez, Xoán Manuel Toirán López,Xosé López Franco, Xesús Rodríguez López,Manuel López Valcárcel, Xosé Rodríguez Sánchez,  Pedro Xoán López Armesto, marcelino López López, Manuel Sánchez Sampedro, Xoán Manuel Somoza García. Renuncia: Matías Vázquez Rodríguez. Vacante por falecemento : Xosé García Pallares.
......................................................................................................................................................................                              

                            Concello de Sárria  (4.10.1927 )

ALCALDE : Fermín Somoza García
                           Concelleiros :
01.-Casiano Rodríguez Fernández
02.- Antonio Valiña Somoza
03.- Manuel Macía López
04. Xosé Pérez-Batallón
05.- Xesús Ferreiro López
06.- Xoán Manuel Vázquez López
07.- Manuel Castaño Luaces
08.- Martiño Balboa Neira
Ocupan   concellerías vacantes
09.- Emilio Zaera Vázquez
10.- Henrique Sánchez Rego
11.- Nestor González Fuentes
12.- Manuel López Osorio
13.- Arturo Pombo López
Novos concelleiros sustitutos.- Daniel Sánchez Rodríguez, Francisco Rodríguez Fernández, Xusto López Valcárcel,, Manuel López Rubín,  Manuel López González.
Solicita a baixa: Xosé Pérez-Batallón.
( * )( 22.07.1927) Cesamento de concelleiros: Francisco Cabarcos López,  Pexerto Pombo Pombo, Henrique Prado Prado, Augusto Díaz Rodríguez,Fermín Somoza García, Emilio Zaera
 (* )  (4.10.1927 )  Concelleiros incorporados: Emilio Zaera, Henrique Sánchez, Nestor González, Manuel López Osorio, Arturo Pombo. O Gobernador Civil nomeou como suplentes: Daniel Sánchez Rodríguez, Francisco Rodríguez, Xusto  López Valcárcel,  Manuel López Rubín, Manuel López González. Demisión: Xosé Pérez Batallón.
( * )( 25.10.1927): Cuarto  Tenente de Alcalde : Henrique Sánchez Rego
(29.11.1927) Primeiro Tenente de Alcalde : Xosé Vázquez Gayoso.Suplente do Segundo: Manuel López Osorio. Suplente  do Terceiro:  Emilio Zaera . Suplente do Cuarto:  Arturo Pombo.
 ( * )  ( 6.08.1928 )  Concelleiros interinos: Francisco García Delgado, Xosé Sánchez Capón, Xosé López Arcos.
( * ) Cesamentos: Manuel Macía, Manuel Castaño,  Entran : Manuel González López, Manuel Sobrado Castro.
 ( * )  ( 8.10.1928 ) : Concelleiros: Pedro Fernández Mosquera, Xosé López Losada.
( * ) ( 13.02.1929 ) : Suplentes Interinos : Antonio Pérez-Batallón Macía, Ricardo Núñez  Rodriguez

( * )( 22.07.1927) Enaxenación do camiño vello de Benigno Quiroga e a Ponte Ribeira.
.......................................................................................................................................................................

Concello de Sárria  ( 10.12.1929 )

ALCALDE : Fermín Somoza García
                             Concelleiros:
01.-  Casiano Rodríguez
02.- Xesús Ferreiro
03.- Henrique Sánchez
04.- Xosé López Arcos
05.- Francisco García Delgado    Comerciante
06.-  Martiño Balboa Neira          Industrial
07.- Xosé Sánchez Capón
08.- Manuel López Osorio
09.- Manuel González López
10.- Manuel Sobrado Castro
11.- Arturo Pombo
12.-Antonio Valiña                          Labrego
13.- Pedro Fernández Mosquera
14.-  Nestor González Fuentes        Industrial galleteiro

* (23.12.1929 ) Xubilación do Secretario  Santiago Sarry  Valcárcel
* 24.12.1929.- Secretario interino : Xesús Puche González
........................................................................................................................................................................

 Concello de Sárria ( 26.03.1930 )

ALCALDE ( interino ) :  Pedro Xoán López Armesto
Concelleiros
01.- Cándido Xusto López López
02.- Darío López Martínez
03.- Manuel Bieito Castro Díaz
04.- Emilio Zaera Vázquez       Comerciante
05.- Manuel Torrón Fernández
06.- Manuel López Piñeiro
07.- Pedro Cortiñas                       Comerciante
08.-  Victorino Díaz Vázquez
09.- Manuel González
10.- Manuel López López
11.- Xesús Abad López
12.- Nestor González                        Industrial galleteiro
.........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 05.04.1930)
ALCALDE : Amadeo  Macía Vázquez ( de R.O.)

Primeiro Tenente de Alcalde: Cándido Xusto López López
Segundo Tenente de Alcalde: Emilio Zaera Vázquez
Terceiro Tenente de Alcalde: Nestor González Fuentes
Cuarto Tenente de Alcalde: Xesús Abad López
               Concelleiros
01.- Pedro Xoán López Armesto
02.- Manuel Torrón Fernández
03.- Victorino Díaz Vázquez
04.- Manuel López López
05.- Pedro Cortiñas
06.- Darío López Martínez
07.- Manuel Bieito Castro Díaz
08.- Manuel López Piñeiro
* ( 11.07.1930 )  Secretario interino : Ernesto López  Martínez
* ( 19.11.1930 ) Secretario titular: Ernesto López Martínes
......................................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 05.02.1931 )

ALCALDE :  Cándido Xusto López López
                 Concelleiros
01.- Emilio  Zaera Vázquez
02.- Xesús Abad López
03.- Darío López Martínez
04.- Manuel Torrón Fernández
05.- Manuel López López
06.- Pedro Cortiñas
07.- Manuel Bieito Castro Díaz
08.- Manuel González Piñeiro
09.- Manuel López Piñeiro
10.- Victorino Díaz Vázquez
11.- Nestor González Fuentes
12.- Pedro Xoán López Armesto
                                    Secretario : Ernesto López Martínez ( Acevedo )
*  Creación de Xuntas Administrativas en Santa María da Pena, San Martiño de Loureiro e Santiago da Veiga.
* O Concello celebrou  só catro sesións  e o alcalde  asistiu á de constitución e aceptación do cargo e  polas  demais  alegou  estar ausente  "por enfirmidade".
* Última sesión : 29.03.1931
........................................................................................................................................................................
                                                    II REPÚBLICA ESPAÑOLA

Concello de Sárria //  Comisión Xestora Municipal ( 24.04.1931 )
PRESIDENTE :  Camilo González Macía
                       Vocais
01.- Dalmiro González Zaera
02.- Vicenzo Páramo López        Gandeiro ( 1 )
03.- Xosé Fernández Márquez
             Secretario  : Ernesto López Martínez ( Acevedo )
* Cambios de nome  nas rúas da vila
( 1 ) Condenado aa morte en 1936.
........................................................................................................................................................................
 Primeiro Concello  Republicano de Sárria ( 05.06.1931 )

 ALCALDE : Xoán Manuel Somoza García
01.- Antonio González Méndez
02.- Xosé Moreira Rodríguez
03.- Antonio Valiña López
04.- Pedro López Vázquez
05.- Clemente López Rodríguez
06.- Antonio Sánchez Arias
07.- Manuel Pardo Armesto
08.- Manuel González López
09.- Xosé Ramón Castro López
10.- Xosé Vázquez López
11.- Manuel Valladores López ( + 13.03.1935 )
12.- Delfín Yebra Vázquez
13.- Fernando Taboada de Zuñiga
14.- Modesto Pardo Rodríguez
15.- David López Rivas
16.- Henrique López Álvarez
17.- Santiago Pombo Pombo
18-- Xosé Loureiro López
                  ( Secretario: Ernesto López Martínez )
*  Reapertura da estación telegráfica
* Acondicionamneto da Avenida da Feira e Rúa Maior
* Cesión  ao Concello das  escolas  de Santiago da Veiga, Louseiro, Lavandeira-Biville e Meixente
.........................................................................................................................................................................

                   Segundo   Concello  Republicano de Sárria ( 15 .03.1936)

ALCALDE : Antonio Páramo Sánchez ( Sárria ) ( "fuxido " no Saviñao )  Avogado
Primeiro tenente alcalde : Valentín López López ( Vilar de Sárria ) Labrego
Segundo tenente alcalde: Manuel Durán Fernández (Vilar de Sárria )  Carameleiro
Terceiro tenente alcalde: Francisco López Melle (Requeixo )  Labrego
Cuarto tenente de alcalde: Manuel Díaz Vázquez ( Sárria ) Industrial
Rexedor-Síndico  :Dositeo Piñeiro Valcárcel  ( Sárria )( "fuxido" en La Habana) Propietario
                                                     Xestores:
01.- Pedro García Arcas ( Sárria ) ( "asasiñado" en xuño 1936) Empregado
02.- Abelardo Páramo Losada (  Sárria )  Gandeiro
03.- Xermán Méndez López ( Ferreiros) Labrego
04.-  Casiano Quintana López ( Louseiro ) Labrego
05.- Xoán Chousa Valiña( Barbadelo )  Labrego
06.- Xosé Fernández Capón ( San Miguel de Vilapedre ) Labrego
07.- Xosé López Franco ( Goián ) Labrego
08.-  Remixio López Villar ( San Salvador do Mato ) Labrego
09.-  Xosé López  González ( Farbán) ("encarcerado")  Canteiro
10.-  Xosé-Ramón Castro López ( Reimóndez )  Labrego
Xestores interinos:
01.- Roxelio Tarí Uribe ( Sárria ) ( "paseado")  Mecánico dentista. sustituindo a   Xosé Vázquez  López
02.- Francisco Alvaredo Rodríguez  ( Arxemil )( encarcerado)  Labrego,
03.-  Xosé-Ramón Castro López ( Reimóndez ) Labrego, sustituindo a  Manuel Valladares López,
     (  Secretario: Ernesto López Martínez , "Acevedo" )( seguiron contra el expediente sancionador )
......................................................................................................................................................................
                               LEVANTAMENTO MILITAR /DITADURA   FRANQUISTA

 Concello de Sárria ( 21.07.1936 )

  (  Ocupación da Casa do Concello pola Garda Civil, por declaración de estado de guerra )
ALCALDE :

.......................................................................................................................................................................

Concello de Sárria  ( 28.07.1936 )


ALCALDE :  Pedro González Vázquez ( por orde da Comandancia Militar de Lugo )
                     ( Brigada da Garda Civil )
              ( Secretario: Ernesto López Martínez - "Acevedo"- )
.......................................................................................................................................................................

Concello de Sárria ( 29.07.1936 )

ALCALDE: Fermín Somoza García ( por orde de Francisco Gullón Baladrón, alférez da Garda Civil)
                     XESTOR:  Domingos Saavedra Sánchez
( Secretario:  Ernesto López Martínez - "Acevedo" )
....................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 1.08.1936 )

ALCALDE :Cástor Fernández López (  orde de Francisco Gullón Baladrón, alférez da Garda Civil )
                   XESTOR :  Antonio Gómez Rodríguez
              ( Secretario : Ernesto López Martínez- "Acevedo"- )
................................................................................................................................................................

                       Concello de Sárria
                        Comisión Xestora

 ALCALDE : Casiano Rodríguez Fernández
                                Xestores
01.- Amador Vázquez López
02.- Manuel López Fernández
03.- Alexandre Vilachá Rubio
04.- Xosé López López
05.- Valentí López Vázquez
06.- Manuel Armesto Paz
07.- Amadeo López Sánchez

Cesados fulminantemente e sancionados como consecuencia do asasiñato do ex-deputado Manuel Saco Rivera
......................................................................................................................................................................
  Concello de Sárria

ALCALDE ( accidental ) : Matías Vázquez Rodríguez
.......................................................................................................................................................................
 Concello de Sárria ( 21.10.1938 )
   Comisión Xestora
ALCALDE : Fernando Taboada de Zuñiga
                                    Xestores
Primeiro Tenente.  Antonio Viñas López    Industrial ( Sárria )
Segundo Tenente:  Alfredo López Vázquez
Terceiro Tenente:  Modesto Pardo Rodríguez
Cuarto Tenente:
01.- Victorino Vázquez Rodríguez
02.- Delfín Yebra Vázquez                       Contratista de obras ( Sárria )
03.- Xesús López Vázquez                       Labrego ( O Alvaredo )
04.- Xosé  González Pérez                        Labrego ( Farbán )
05.- Manuel Martul González                   Mestre ( Sárria )
06.- Xosé Tourón Prado                            Labrego ( Betote )
07.- Antonio  Rodríguez López                Labrego ( Piñeira )
08.- Modesto Rivas  Viñas López             Procurador ( Sárria )
09.- Síndico: Xosé Vázquez Gayoso        Procurador ( Sárria )

        ( En comunicación gubernativa referida aos xestores  entrantes indícase que a  súa ideoloxía  é "a  de extrema dereita", cecais obedecendo ao feito de que o asasiñato de Saco Rivera obedecera a ordes do xefe local de Falanxe Española en Sárria- condenado a morte xunto co executor das súas ordes ). Tamén é siñificativo o feito de que o novo alcalde tivese parentesco politico moi achegado co falecido ex-deputado, e non tivese relación  coa Falanxe , senón que procedía con Milicia Española , opción claramente dereitista)
......................................................................................................................................................................
* 17.05.1939.- Cesamneto do alcalde Fernando Taboada de Zuñiga
* 07.06.1939.- Posesión do alcalde provioior: Antonio Viñas López
        Cesamento  de xestores Modesto Pardo  Rodfróguez, Delfín Yebra Vázquez
 * 27.07,1939.- Alcalde provisorio : Alfredo López Vázquez
......................................................................................................................................................................
                                          Concello de Sárria ( 27.07.1939)
                                               Comisión Xestora
ALCALDE: Manuel López Mosteiro ( Tradicionalista )
Xestores:
01.-  Ramón Fernández Díaz
02.-  Alfredo López Díaz
03.- Xesús López Vázquez
04.- Xosé González Pérez
05.- Manuel Martul González
06.- Xosé Tourón Prado
07.- Antonio Rodríguez López
08.- Xosé Vázquez Gayoso
09.- Manuel Boado Vázquez
10.- Xosé Antonio Rodríguez Sampedro
11.- Basilio López López
12.- Victorino Vázquez Rodríguez


......................................................................................................................................................................
                                    Concello de Sárria ( 26.12.1944)
                                         Comisión Xestora
ALCALDE :  Pedro González Vázquez
                              Xestores ( nomeados polo Gobernador Civil )
1º Tenente. Antonio  Peña Villamarín ( farmacéutico )
2º Tenente Antonio Carrozas Varela
3º Tenente Antonio Saavedra Sánchez
01.-Xulio Goyanes Castro
02.-  Manuel López López
03.- Manuel Rodríguez Limeres
04.- Antonio Viñas López
05.- Antonio Toirán González
06.- Xulio González García
07.- Antonio Losada González
08.- Xosé Vázquez Gayoso ( perito industrial )
09- Manuel Cachafeiro López

 ......................................................................................................................................................................                                       Concello de Sárria ( 1945 )
                                        Comisión Xestora

ALCALDE : Antonio Peña Villamarín ( farmacéutico )
Xestores
1º Tenente : Xosé Gayoso Fernández ( perito industrial )
2º Tenente: Antonio Carrozas Varela
4º Tenente: Luis Macía Vázquez ( funcionario de Correos )
01.- Xabier Saco Rivera
02.- Xulio González García
03.- Xosé Vázquez Gayoso ( procurador )
94.- Xabier López López
05- Antonio González Macía ( farmacéutico )
06.- Antonio Pena Carrozas ( médico odontólogo )
07.- Ceferino Fernández Yáñez ( reloxeiro )
08.- Xesús López Vázquez
09- Pedro Pérez Rivas
......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 15.12.1948 )
    
ALCALDE e Xefe Local do Movemento  :  Xosé Gayoso Fernández ( * )
                      Terzo de Representación Familiar
01.- Ramiro Fernández Díaz ( industrial )
02.- Alfredo López Vázquez
03.- Manuel Pérez Vázquez
                    Terzo de Representación Sindical
04.- Euxenio González López ( hostaleiro)
05.- Antonio Fernández Loureiro ( taberneiro)-Vilamaior
06.- Alfredo Bello López
                     Terzo de Entidades Económicas, Culturais e Profesionais
07.- Román López Rubín ( avogado )- Sárria
08.- Emilio Zaera Gayoso ( industrial )-Sárria
09.- Xosé Vázquez Gayoso ( procurador )

(  * ) Xosé Gayoso Fernández faleceu o  19,06,1952.
O 4.07.1951 o Gobernador civil de Lugo, Xosé del Valle Vázquez, no Cinema Cissa, impúxolle a  Cruz de Cabaleiro  do Orde de Cisneros.Foi Deputado Provincial,  Conselleiro Provincial do Movemento, Medalla da "Vella Guarda " da Falanxe, Vocal do Cabido e da Comisión Permanente da Cámara Oficial Sindical Agraria.
.....................................................................................................................................................................                Concello de Sárria ( 7.03.1955)

ALCALDE e Xefe Local do Movemento .- Manuel López Rodríguez
                                        (  Manuel López-Vizcaíno Rodríguez  )
                                           Concelleiros                   
                                         Terzo familiar
01.- Manuel López Rodríguez,  ( Monforte , 15.05.1916 ) Mestre ( * )
02.- Ramiro Fernández López  ( Becerreá, 08.02.1882 ), Industrial. 1º Tenente de alcalde
03.- Manuel Pérez Vázquez (  Láncara, 02.02.1907 ) , Industrial. 3º Tenente de alcalde
04.-  Víctor Rodríguez Díaz (  Paradela,  14.06.1914 ), Médico e mestre ( * )
                                       Terzo sindical
05.-  Euxenio González  López ( O Incio, 06.07.1894 ). Industrial. 2º Tenente de alcalde  ( * )
06.-  Antonio Fernández Loureiro ( Vilamaior, 23.08.1903 ) Industrial  ( * )
07.-  Manuel González López ( Biville, 11.04.1897 ) Labrego
08.-  Eduardo Fernández López ( Buenos Aires, 29.10.1918 ) Labrego
                                 Terzo de entidades
09.-  Xosé Vázquez Gayoso ( Sárria, 30.11.1893 ) Procurador
10.-  Emilio Zaera Gayoso (  Sárria, 22.03.1903 ) Industrial
11.- Antonio Toirán González (San Xulián da Veiga, 01.01.1907) Labrego
12.- Xaime Armesto Montero ( O Incio, 06.04.1910) Odontólogo
( * ) Militantes FET de las JONS )
.....................................................................................................................................................................

 Concello de Sárria ( 1957 )
ALCALDE:
Concelleiros :
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
.......................................................................................................................................................................
 Concello de Sárria

ALCALDE

Concelleiros:
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria
ALCALDE
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
.......................................................................................................................................................................
Concello de Sárria

ALCALDE

Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
...........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria

ALCALDE :

Concelleiros:
01-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
..........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria

ALCALDE  e Xefe Local do Movemento;: Manuel López Rodríguez
                                    ( Manuel López-Vizcaíno Rodríguez )

Concelleiros :

01.- Víctor Rodríguez Díaz  ( médico ) Santo André de Paradela
02.- Álvaro López Rodríguez ( médico ) Sárria
03.- Iván González-Zaera López ( empregado )-Sárria
04.- Manuel González López ( labrego ) Biville
05.- Eduardo Fernández López
06.- Manuel Gutiérrez Vázquez ( propietario) Sárria
07.- Pedro Viñas López ( industrial)- Sárria
08- Emilio Zaera Gayoso ( industrial )-Sárria
10.- Xaime Armesto Montero ( odontólogo )- Samos /Sárria
11.- Marcelino Franco Guitián ( químico  e granxeiro)-Sárria

12.-Xosé Antonio Landín Fontán ( avogado , Xefe de Telégrafos) Pontrevdra/Sárria

Secretario : Xesús Pérez-Batallón López

...........................................................................................................................................................................
                                        Concello de Sárria

 ALCALDE : Xabier López-Acevedo López ( avogado ) Sárria ( * )

Concelleiros
01.- Laureano   Álvarez Armada  ( médico ) Sárria
02.- Xesús Vázquez Rivas ( perito agrícola )  Sárria
03.- Luis Daga López  ( indusrial ) A Rúa / Sárria
04.- Tomás Castellano Rodríguez ( empregado Caixa ) Sárria
05.- Ramiro Gallego Ares  ( industrial ) Paradela / Sárria
06.- Xulio Rodríguez González ( industrial ) Sárria
07.- Vicenzo Chaos Montero ( industrial ) Samos / Sárria
08.- Alexandre López Sánchez ( empregado Cámara Agraria ) Sárria
09.-Dositeo R. Vázquez Armesto  ( mancebo de farmacia ) Biville
10.- Manuel González López ( labrego ) Biville
11.- Emilio López Somoza ( propietario, labrego ) Fontao
12.-  Víctor Rodríguez Díaz ( médico, mestre ) Paradela / Santo André

Secretario interino, ata 22.03.1964): Xosé Penela Castedo
Sec retario  titular ( 22.03.1964 ): Manuel Limeres Penado

( * ) Falecido o 25.11.1964
( 25.11.1964 a 09.03.1965 alcalde interino: Xesús Vázquez Rivas

..........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria ( 5.02.1967 )

ALCALDE.- Xesús Vázquez Rivas ( perito agrícola )

Concelleiros

01.-    Víctor Rodríguez Díaz (  médico , mestre  )Paradela/Sárria
02.-    Vicenzo Chaos Montero  (  industrial )  Samos / Sárria
03.-    Emilio López Somoza     ( propietario, labrego ) Fontao
04.-    Dositeo R. Vázquez Armesto  (  mancebo de farmacia ) Sárria
05.-    Manuel González López  ( labrego ) Biville
06.-    Alexandre López Sánchez  ( empregado Cámara  Agraria ) Sárria
07.-    Manuel López López  ( Pte. Cámara Agraria ) Ribela
08.-     Agostiño López Loureiro ( labrego ) Vilamaior
09.-     Henrique López Álvarez   (             )
10,.     Paulino Pérez Sánchez  ( lutier gaitas ) Barbadelo
11.-    Luis López Somoza   ( labrego ) San Pedro de Froián
12.-    Pedro David López Fernández ( labrego )  A Aguiada
..........................................................................................................................................................................
Concello de Sárria
............................................................................................................................................................................
Concello de Sárria  (3.02.1974 / 1979 )

ALCALDE. Euxenio Quiroga Vázquez ( avogado ).- Sárria
Concelleiros:
01.- Manuel López-Vizcaino  Rodríguez ( mestre ).- Sárria
02.- Carmela González Ruiz ( ama de casa).- Sárria
03.-  Ricardo González  Vázquez ( industrial ) Sárria
04.- Antonio Peña Díaz  ( graduado social, mestre  ) Sárria
05.- Víctor  López Villarabid ( industrial, xornalista ) Sárria
06-- Manuel Alvaredo Arias ( industrial, mestre ) Sárria
07.- Xaime Félix López Arias ( mestre, graduado social) Sárria
08.- Manuel Pumarega Montero  ( industrial ) O Oural
09.- Emilio López Somoza ( propietaario, labrego ) Fontao
10.- Xaime López Fernández ( labrego ) Zanfoga de Vilapedre
11.- Manuel Rodríguez Días ( empresario, pintor) Sárria

( * ) Falecido
Secretario: Manuel Limeres Penado /  Amando Losada Losada
.......................................................................................................................................................................
 
                                               DEMOCRACIA
                                  I Concello Democrático de Sárria ( 1979 )

ALCALDE: Manuel Lence López (UCD)  ( * )
                                         Concelleiros
01.-Manuel Lence López (UCD)  Avogado
02.- Román Castro López (UCD)
03.- Xosé Luis  López López (UCD) Perito industrial
04.- Antonio Rodríguez López (UCD)

05.- Armando Novo Freire (UCD)   Comerciante
06.- Arturo Corral Gutián (UCD)      Industrial
07.- Antonio Peña Díaz (UCD )        Avogado
08.-  Eloi López Díaz  (UCD)            Industrial
09.- Xosé Luis Melle López (PSOE)   Labrego
10.- Luis Díaz Sánchez ( PSOE )         Carteiro
11.- Xosé Luis López Carrozas  (PSOE )  Empregado
12.- Xosé Díaz  Valcárcel (AP)                 Industrial
13.- Pablo López Barrera (AP)                 Profesor
14.- Xesús Reboiro Vázquez(AP)             Industrial
15.- Manuel Quintana González (BNG)    Empregado de banca
16.- Xosé Manuel Pérez López (BNG)      Cura e profesor de autoescola
17.- Tomás Castellano Mourín ( PCE)        Economista
                          (  Secretario : Amando Losada Losada )
( * ) Por renuncia de Manuel Lence López, entra de alcalde Arturo Corral Guitián
.......................................................................................................................................................................
II.- Concello Democrático de Sárria ( 1983 )
ALCALDE  : Arturo Corral Guitián (PG-CIGA)
Concelleiros
01.- Luis Ramón Tabooada García (membro da Comisión Permanente )
02.- Xosé Manuel González Soto
03.- Mercé Arias López
04.- Eloi López Díaz   ( membro da Comisión Permanente )
05.- Uxío López Prado
06.- Xosé Manuel Castro López (  membro da Comisión Permanente )
     AP-PDP-UL
06.- Xosé Luis  Rivas López ( membro da Comisión Permanente )
07.- Máximo Salinas Valencia (membro da Comisión Permanente )
08.- Xosé Luis Castro Agrasar
09.- Xaime Viñas Valcárcel
10.- Manuel González Soto

11.- Xosé Luis López López
12.- Luis Díaz Sánchez ( membro da Comisión Permanente )
13.- Xosé López López
14.- Alberte Varela García

   ( Secretario :  Amando Losada Losada )
........................................................................................................................................................................
III Concello Democrático de Sárria ( 1987 )
ALCALDE :
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
                         ( Secretario :  )
.......................................................................................................................................................................
IV Concello Democrático de Sárria ( 1991 )
ALCALDE :
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
 ( Secretario:     )

........................................................................................................................................................................
V Concello Democrático  de Sárria ( 1995 )
ALCALDE :
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
               ( Secretario :   )
......................................................................................................................................................................

 VI Concello  Democrático de Sárria ( 3.07.1999)

ALCALDE: Claudio Melquíades Garrido Martínez (PSOE )
                          Concelleiros
01.- Fernando carlos Rodríguez Pérez (PP )
02.- Euxenio López Prado ( PP )
03.- Montserrat Dasilva Leiva ( PP )
04.- Antonio Sampedro López ( PP )
05.- Ricardo Arias Alvaredo López ( PP )
06.- Xosé Tourón López ( PP )
07.- Arturo Corral Guitián (ASI)
08.- Xosé Antonio García López (ASI )
09.- Manuel Valiña López (ASI )
10.- Xosé Antonio Castro López (ASI)
11.- Claudio Melquíades Garrido Martínez ( PSOE)
12.- María Elena  Corujo Pereiro (PSOE )
13.-  Xosé Manuel Rodríguez Losada
14.- Xosé Luis Castro Agrasar ( ICS )  *
15.-  Francisco Xosé Pérez González (ICS )
16.-  Sabela Caldas Maceda (BNG)
17.- Fiz Castro  García (BNG)
               ( Secretario: Amando Losada Losada )
* Falecemento de Xosé Luis Castro Agrasar, sustituido por Luis Pardo
.....................................................................................................................................................................
 VII  Concello Democrático de Sárria ( 2003 )
ALCALDE:
 Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
( Secretario : )
.....................................................................................................................................................................
VIII Concello Democrático de Sárria ( 2007 )
ALCALDE :
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
   ( Secretario :  )
......................................................................................................................................................................
IX Concello Democrático de Sárria ( 2011)
 ALCALDE:
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
  ( Secretario :  )
.....................................................................................................................................................................

X Concello Democrático de Sárria ( 2015)
ALCALDESA : Pilar López Yáñez ( PSOE )
Concelleiros
01.-
02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.-
08.-
09.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
16.-
17.-
..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

No hay comentarios:

Publicar un comentario