VILLA SANCTI MICHAELIS

A VILLA SANCTI MICHAELIS  DO CÓDICE CALIXTINO                             

                                                                         Xaime Félix  López Arias

                                                                      Seminario de Estudos Sarriaos "Francisco Vázquez Saco"

EN  1988 O SEMINARIO DE ESTUDOS SARRIAOS IDENTIFICOU  O LUGAR DE MONTÁN   (SAMOS) COMO A "VILLA SANCTI  MICHAELIS" CITADA POLO CÓDICE CALIXTINO ENTRE TRIACASTELA (VILAVELLA) E BARBADELO, E COÑECIDA COMO SAN MIGUEL DE MONTÁN E SAN MIGUEL DA COSTA.

Por moitos anos  foron moitos os autores que trataron de fixar o emprazamento da "Villa Sancti Michelis" que o Códice Calixtino cita entre "Triacastela" e "Barbatelleum".  Baseados somente en similitudes fonéticas  con relación a modernos topónimos de paraxes ou lugares de perto do Camiño de Santiago barallaron diversos puntos e entre eses estudosos. Sen afondar  en xustifiaciós, fora do coñecemento da referencia  documentada a un "Sancti Michaellis" de Montán,  foi  o historiador Narciso Peinado Gómez, quen por vez primeira  afirma "Pola nosa parte sospeitamos ser este lugar o "Villa Sanctis Michaelis do  Códice Calixtino (1120).

O HISTORIADOR NARCISO PEINADO INTUIU EN 1971 QUE  EN SANTA MARÍA DE MONTÁN (SAMOS) ESTIVO A  MEDIEVAL E XACOBEA  "VILLA SANCTI MICHAELIS" (SAN MIGUEL DA COSTA)

Na súa obra "Guía Monumental y Artística de la provincia de Lugo" (1971), Narciso Peinado, nas pàxinas  117-118, dí : " Pasado o Regueiro das Louseiras, séguese polo monte dos Pereiros subindo aos 986 metros, despois do arroxo de Riocobo e, pasado o de  Fócora, chegamos a  Montán, a 2 quilómetros de  San Xil (do Carballo) documentado  en pergameo do 1195. como Sancti Michaelis  de Montani  e no repertorio de Camiños por Pedro de Viluga ( 1546 )- Pola nosa parte sospeitamos ser este lugar o "Villa Sanctis Michaelis" do Códice Calixtino ( 1120 ).

 PUBLICACIÓN DA IDENTIFICACIÓN DOCUMENTADA:NO B.S.E.S.  ( Nº 3 )

NO  ANO 1988 fixei  en Santa María de Montán  a vella  Villa Sancti Michaelis, tamén coñecida como San Miguel da Costa. Esa fixación foi froito do meu coñecemento dos documentos obrantes no TOMBO DE SAMOS, que versionei  por enteiro en galego, e tamén porque polo meu labor profesional souben situar  sobre o terreo os topónimos  medievais que no Tomo aparecen, desaparecidos nalgúns casos da toponimia maior e que perviven  nas denominacións de paraxes, correntes fluviais e predios de culttivo- E tal é o caso do vello Burgo de Montán que  pasou a ser Santa María de Montán, mentres as anteriores denominación perviviron nos desparecidos Muiños de San Miguel, no regueiro de San Miguel nos prados e leiros de San Miguel e na Costa de San Miguel, aínda vivos  hoxe.

NO NUMERO 3 DO BOLETIN DO SEMINARIO DE ESTUDOS SARRIAOS "FRANCISCO VÁZQUEZ SACO, correspondente ao 3º Trimestre de 1988 (páxinas 41 a 47)  publiquei o segunte traballo:

A VILLA  SANCTI MICHAELLIS: OUTRA POSIBLE UBICACIÓN

Sen que o sangue chegue ao río dende hai algúns anos algúns eruditos e estudosos do CAMIÑO DE SANTIAGO veñen polemizando e dando teorías sobre a ubicación da "Villa Sancti Michaelis" que o Calixtino sitúa entre Triacastela e Barbadelo. De todas estas posibilidades que se teñen estudado inclinanse uns  por VILASANTE e  outros por SAN MIGUEL, paraxe este da parroquia de Barbadelo e o outro de San Martiño do Fontao. Inda tercian  outros dicindo  que ben poidera ser  que unha primitiva  "Villa Sancti Michaelis" fora o antecedente da Vila Nova de Sárria, hoxe Vila de Sárria.

Entre Triacastela e Portomarín  podemos aínda hoxe achar as seguintes referencias toponímicas: a) San Miguel de Monseiro; b) San Miguel de Frollais; c) San Miguel (paraxe en Barbadelo); d) San Miguel de Piñeira (antigo mosteiro dependente de Barbadelo); e) San Miguel de Viville (arciprestádego de Paradela); f) San Miguel de Vilapedre; g) San Miguel de Vilapedre.

Máis ou menos alonxadas  do camiño tradicional, unha simple eliminación  de todas aquelas localidades  á marxe, e das que estean máis adiante de Barbadelo, levaríano con toda probabilidade a pensar en San Miguel (Barbadelo) ou na Vilasante do Fontao, sempre que partamos do suposto que a única posibilidade de advocación fora a de San Miguel, e non estiveramos diante dunha "Villa Sancte Andrea", dunha "Villa Sancti Iacobi" ou outro santo.- É dicir que por eliminación rigorosa  parecería que só  hai unha posiblidade lóxica:  A do San Miguel de terras de Barbadelo.

Iso, penso, sería unha conclusión precipitada, pois agora xa se pode ter en conta outra nova posiblidade. Estamos a nos referir a SAN MIGUEL DE MONTÁN ("ex allia parte  rivi ecclesiam  Sancti Michaelis de Montano " a nomea  a conformación do Papa Alexandre III de data 4 de setembro de 1175).

O feito de que esa parroquia sexa hoxe coñecida como SANTA MARÍA DE MONTÁN levaría a tódolos que se preocuparon  do tema a non ter en conta esta nova posibilidade .Mais agora, mercede ao TOMO DE SAMOS, é preciso ter en conta esta nova ubicación  onde se podería pensar onde estivo a "Villa Sancti Michaelis".

En primeiro lugar, en versión libre, imos referirnos ao documento do ANO 1009, no tempo de don Afonso, o Emperador, onde por primeira vez se fala de "Sanctum Michaelem" ou "Sancte Michaellis", documento  cuxo fondo Lucas Álvarez considera  bo e valedeiro.

"Aquelo que polos reis é doado ha ter a defensa dos escritos, sendo preciso  sexa confirmado co testemuño dos documentos-

Así pois, eu, Adefonso, pola graza de Deus emperador de  toda  Hespaña., a vós  abade  don Suario Suarez  fágovos carta de doazón  e confirmación  de Santiago de Barbadelo  con todo o seu dereito polos seus coutos , é a saber, segundo consta noutro seu testamento. polas estremas, é a saber: por SAN MIGUEL DE RIÁTICOS (Sanctum Michaelem de Riaticos), e pola auga de REGO DE CERVOS (rívulo Vado), e por BARREIROS (Barrarius) e por SEIXO ALBO (Saxus Album), e polos termos de MARZÁN  e por NESPEREIRA (Marciam, Nesperaria), e de alí por SAN MAMEDE  (Sanctum Mametum) e pola PEDRA DE SALCEDA (Petram de Salzeda), e de ali á DEVESA DE VILARIÑO (Devesan de Villarino) e atá as AMBAS AUGAS (Aquas ambas- confluencia do río Bao, hoxe Celeiro, e  co Río Bao, hoxe Rego de Cervos) o de dentro e o de fora  por onde acharte poidas.

Douvos tamén a miña herdade chamada VILAR  que está   baixo dos ditos termos , con toda a súa herdanza inmediata e de fora por onde acharte poidas ; tamén media herdade  de SANCTO MICHAELE DE  RIATICOS , desta ermida concédoola en pagamento do bon servizo que  a min me deches, é a saber ,novecentos soldos.

Do mesmo modo douvos  xa as anteditas herdades  de xeito que as teñades toda a vosa vida  e fagades dela foro polo día de San Fagundo pois no seu testamento  escrito está no mosteiro samonense ; e despois da vosa morte inda teñan estas herdades os vosos achegados, tanto aquel mosteiro como os  herdeiros leigos, e fagan  dende entón costume escrito no previlexio samonense.

E se en verdade  algún home  este meu feito intentara  desfacer, páguevos  a vós ou á vosa voz  mil libras de ouro purísimo e o que o invada  doble e esta  carta sempre sexa firme.

Eu Adefonsus, emperador de toda Hespaña,  confirmo ( + ). Comes domnu  Ruderius de Sárria, confirmo; Ranemirus Froilaz, de Autares, conformo;  Petrus Iohannis, tenente de Monte Roso, confirmo;  Pelagius Garsie, confirmo; Munio Romaniz, confirmo;  Fernandus Moniz, confirmo;  Fernandus Díaz, confirmo; Gundisalvus Pelaiz, confirmo;  Pelagius Roderici, confirmo ; Petrus, testemuña;  Pelagius, testemuña; Martinus, testemuña.

                                                             --------------------------- 

DO CONTIDO deste documento vese a antigüidade  da capela de SAN MIGUEL DE BARBADELO, perto da aldea de Paredes , unha vez pasada a Veiga de Arriba. Trátase da mesma ermida de San Miguel á que alude o testamento do crego de San Salvador de Sárria , don Xoán Díaz de Gutián,  que publicamos no número 1 deste Boletín.

Esta ermida referenciada no 1099 segue a ser ermida no século XVII , sen que haxa referencia  a algún xeito de poboamento ou vila. Fálase sempre dunha ermida e non dunha vila  ou lugar, e na toponimia , unha vez desaparecida a ermida  só quedou a advocación.  Coido que a única vivenda habitada  en séculos foi a casiña  dos gardas do ferrocarril, hoxe derrubada,  e alzada no ´seculo XIX  en terras de Maside , e que por razón da súa proximidade a ese paraxe coñeceuse  como a "Casilla de San Miguel".

Eis as razóns polas que , persoalmente ,  coido que a "Villa Sancti Michaellis" do Calixtino  non estivo onde na Idade Media  se alzou a ermida  de San Miguel de "Riáticos" (das uces por alusión  ao monte onde se achaba, seguramente ). :

1º.- As ermidas alzábanse  en paraxes isolados, Esta, mesmo na estrema de Barbadelo, tería a función de albergue provisoiro para pelengríns no alpendre que estas edificacións normalmente tiñan.

2º.- No século XVII  segue a ser unha ermida,  xa ruinosa,  polo que para reconstruila  fai unha manda don Xoán Díaz de Guitián.

3º,.- Noméase "Santum Michalem" ou  "Sancte Michaele" de Riáticos. No Calixtino alúdese a unha "VILA DE SAN MIGUEL".

4º.- Está a moi pouca distancia do antigo mosteiro de Santiago de Barbadelo,  co que o esforzo  por chegar a este punto de acougo era pouco, e inútil como final de etapa.

5º.-  O paraxe onde  se achaba a ermida  non é de moi boas condicións  para o asentamento humán,E a proba está en que  nin xiquer a ermida   se mantivo, nin o lugar "teórico".Orientado ao norte, en zona lamacenta, só Castro das Paredes  (tamén coñecido como de San Miguel ) , alo no alto, tivo poboación  en lonxanos tempos , non no das peregrinacións.

A certeza  de que a ERMIDA DE SAN MIGUEL DE RIÁTICOS á que alude o documento  estaba no paraxe de Barbadelo así  coñecido  hoxe, dánola a enumeración de estremas . e confírmanola ademais  que nas proximidades de Vilar de Barbadelo aínda hai fincas que levan o nome de RIO BAO, coincidente coa denominación medeival do Rego de Cervos (  Rivulo Vado ).

Logo do dito,  e como a ubicación en Vilasante é só unha conxetura, imos ver  a nova posibilidade  que co coñecemto do TOMBO DE SAMOS  pode ser tema de discusión e apreciación.

                                                      ____________________________

Referímonos a SAN MIGUEL DE MONTÁN.

NUNHA ESCRITURA de 28 de xaneiro de 1195 na que se pon  remate á  tenzón entre  a Igrexa de Lugo e o Mosteiro de Samos, o Bispo de Braga  sinala como do mosteiro, entre outras moitas, a igrexa de "Sancti Michaellis de Montan".

E no dito  TOMBO DE SAMOS ,  na dita escritura de 2 de novembro de 1068, que agora damos en versión libre, vemos conformadas algunhas das nosa conxeturas.

                                                             No nome de Deus

                                Eu Riquila, presbítero, no nome de Deus  eterna saúde, Amén 

A vontade de boa paz praceume de que fixera  pauto e testamento  a Deus  e a este santo lugar de  Sancti Michaelis  et Sancti Andree  cuxas reliquias están  recónditas, na vila  chamada MONTÁN , no lugar antedito chaman Campo Testo, igrexa e congregación  que ali en vida santa persevere  , do circuito desta vila , segundo xaz sen ningún outro herdeiro, IIIIª íntegra,  tanto nas casas como nos casares , mesmo nas mazairas  e en tódalas árbores , e desta vila de fora  a metade íntegra , tanto das trigarizas  como dos liñares e cortiñas. e destas mazairas  que están fora do circuito do casar por outras partes, a metade íntegra,

Fago testamento, eu, Riquila, presbítero, na basílica e colación de San Miguel, diante de Paio, prebítero, e de Pedro, presbítero, e de Dídaco, prebítero,  e da congregación de San Miguel, que aquí está concorrente , de tódalas cousas á igrexa antedita para remedio da miña ánima , de todo canto debo ter  da mesma vila e da mesma herdade  a miña parte,  do xeito que enriba  se dixo polas estremas  e lugares antigos , terras, montes,  fontes, ´sesigas muiñeiras concedo e dou  a este LUGAR DE SAN MIGUEL por onde a obtivera dos meus abós  e parentes, polos límites  de Lousada de Caloine, pola estrema de Quintela  atá a Fonte de Estel, por onde din Pena Corval atá a Fervenza en Toca, polo Carballo atáPando, polo Castreo de San Fiz atá Gualari.Por estas estremas  segundo encerra a miña parte tanto en montes como en devesas , tanto no bon como no mellor. a miña parte dou e concedo por onde a poias achar.

E se algún home irrompendo viñera contra  este noso feito que na carta resoa , duplado e triplado o pague , e ademais sexa excomungado e arredado da fe de Cristo por séculos sempiternos; e para a pena temporal  pague cinco libras de ouro  e este testamento teña plena confirmación.

Feita a decisión e testamento no día terceiro das nonas de novembro , na Era Centésima Sesta  despois da Milésima.

Eu , Riquila, presbítero, neste documento  que quixen fose feito  coas miñas mans o afirmo ( + ).- Petrus, testemuña.-Pelagius, testemuña,

                                               ``````````````````````````````````````

"Sancto Michaelo de  Montán " figura tamén  nun documento de 1058.

  MONTÁN estaba, e está,  beira da ruta da pelerinaxe a Compostela. Se non hai hoxe referencia  á advocación do Arcanxo , emporiso nesa aba do Monte da Meda  e frecuente  achar o apelido "San Miguel"  e mesmo casas con esa denominación.

Da documentació aportada , podemos tirar  algunhas  conclusións:

1ª.- Entre  Triacastela e Portomarín  hai un "San Miguel" que  por falla de datos  foi esquecido  por Vázquez Saco, del Castillo  e outros estudosos do Camiño.

2ª,- Ese "Sancte Michaelis" estaba nunha "vila" chamada Montán, no punto coñecido como Campo Testo.

3ª,.- Neste "Sancte Michaelis " aparece haber unha congregación que persevera na vida santa , dito noutras palabras, hai monxes , E se o Mosteiro de Samos  queda arredado da "vía francígena"  non se sinte arredado do labor hospitalario xa que en "Sancte Michaelis de Montán "  e en "Sancto Estephano de Calvor"  van prestar servizo de   acollida a pelengríns.

4ª.-  Montán ocupa unha posición intermedia  que fai posible  a condición de remate de etapa , con relativa separación  con relación a  Barbadelo a Portomarín.

Con todo coido que non é o intre de facer  conclusións definitivas - E por outra parte, bizantino perder o tempo en disquisicións  semellantes, cando mellor é andar  a traballar na revitalización da ruta das pelengrinacións . Mais, con todo, é bon que un novo elemento de xuizo entre nesa discusión, pois son os factores expostos os que nos levan a crer , que por riba de calquera  outra posibilidade , a " Villa de Sancte Michaelis de Montán "  presenta a maior probabilidade  de coincidencia  coa "Villa Sancte Michaelis" do Códice Calixtino-

Como complemento de  canto levamos dito, acompañamos a trascición  de traballos de eeruditos cos que se tratou  de fixar  esa ubicación.

¿ San Miguel de Barbadelo ( de Riáticos ) ?  ¿ Vilasante de Fontao ?  ¿ Sárria ?. ¿ San Miguel de Montán ( hoxe Santa María )?.

O verdadeiramente importante  é que os homes dos tempos antergos recollian aos pelengríns , o que emnos importa é onde. O importante  é que ese espiritu viva aínda hoxe.

                                                                                   XAIME F. LÓPEZ ARIAS

.........................................................................................................................................................................  

EN 1945 O HISTORIADOR E ACADÉMICO  SARRIAO FRANCISCO VÁZQUEZ SACO SINALA COMO UBICACIÓN DA "VILLA SANCTI MICHAELIS" O  PARAXE DE SAN MIGUEL, NA PARROQUIA DE SANTIAGO DE BARBADELO ( SÁRRIA ) ONDE ESTIVO A CAPELA DE SAN MIGUEL.

¿ CAL É A VILA  SANCTI MICHAELIS  DO ITINERARIO CALISTINO

                        ( Francisco Vázquez Saco. Sárria no Camiño das Peregrinacións  )

Uns identifícana con Vilasante , lugar da parroquia de  San Martiño de Fontao, estremeira con Sárria ; outros prefiren na de San Miguel de Paradela.

Esta última  identificación e completamente infundada. San Miguel de Paradela está despois de  Barbadelo  e o Códice Calistino coloca  entre Triacastela  e Barbadelo a Vila  Sancti Michaelis., ademais separaa  da ruta dos peleriños o río Loio, que os peleriños deixaban sempre á súa esquerda.

Tampouco cremos  exenta de dificultades a  primeira hipotese. A  identificación con Vilasante, que só  parce fundarse  nunha derivación  das dúas primeiras palabras do nome  completo,  Villa Sancti,  alonga inútilmente  o itinerario dende San Mamede do Camiño, que cortando pola parroquia  de Vilar de Sárria, salvaría o río Sárria pola ponte máis antiga da vila , como o demostra  o nome que  aínda leva hoxe de Ponte Vella  e confirma  a súa construcción , moi alterada  xa por modificacións posteriores.

De  persistir  a localización  de Vilasante, as peregrinacións  atravesarían o río pola Ponte Ribeira, á que probablemente  se refire unha escritura do arquivo da nosa catedral , pola que o coengo lucense  D. Martiño López , véndelle ao Cabido , entre outros bens  que tiña en Villam Novam de Sárria  e no alfoz desta vila, a cuarta parte dos "muiños da ponte ".

Sen ningún afán polémico  e co exclusivo   propósito de contribuir  ao esclarecemento deste punto, suxerimos  a probable identificación  da Villa Sancti Michaelis  cun paraxe que conserva aínda  hoxe o nome de San Miguel, e cuxa ausencia  do nomenclator oficial  se xustifica pola falta  actual de edificacións.

Está situado a poucos metros da estación do ferrocarril, en direción a Barbadelo e báñao o río Celeiro que cruzaban os peregrinos  por unha ponte de catro arcos  admirablemente conservada  na actualidade.

Houbo  ali edificacións  urbanas , como o demostran as pedras labradas  que exhuma adoito o arado do labrego, e aínda permaneces  a memoria  dunha igrexa ou capela  adicada a San Miguel, cuxa imaxe  de pedra se garda nunha casa da contorna-

O feito indudable de que  por ali discorría o  Camiño francés das peregrinacións corrobora  a nosa hipotese.

Aínda que só sexa a título de curiosidade  temos que consinuar unha tradición que  localiza neste lugar o primitivo pobo de Sárria , que, ao ocupar  o actual emprazamento  se chamou Vilanova de Sárria, extremo este último completamente  documentado a partires do século XIII.

                                                                 (  1945; Boletín de la Comisión provincial

                                                                 de Monumentos  Históricos y Artísticos de

                                                                 Lugo, Tomo II, nº 16 )

.....................................................................................................................................................................

 O HISTORIADOR  E ACADÉMICO ANXO DEL CASTILLO IDENTIFICA COMO LUGAR DE ASENTAMENTO A ALDEA DE VILASANTE, NA PARROQUIA DE SAN MARTIÑO DE FONTAO ( SÁRRIA ).                                                                   

                                                                     Temas de Historia

                                                       Da antiga " Vila de San Miguel" perto de Sárria

Apenas  comezadas as miñas andanzas  arqueoloxicas  por Galicia, unha  das primeiras  comarcas que con máis interese  visitei foi a de Sárria , que naquel entón  e atraído  pola súa importancia histórica  e a beleza das súas paisexes , canto puiden percorrer. Foi  coa ocasión  das manobras de Bóveda, de 1907 , ás que como simple curioso asitín eu , cando tras os  interesantes moimentos  medievais que aínda conserva  ( como as antigas igrexas de Vilar,  Barbadelo, Albán e outras , cuxo estudo  xa antes iniciara )  polas súas terras fermosas  na percura deles, me metín, e cantos  puiden examineinos.

As primeiras notas encol  dos seus antigos moimentos  á estampa din foron en 1906 , sobor da desaparecida igrexa de Santa Mariña , a base dun debuxo  da súa antiga fachada , conservaba;  logo, da románica  de transición de San Salvador , máis tarde , en 1910, tamén falei, e doutras varias,  algo en varias ocasións e  lugares  dixen.  Mais o que máis tarde , na fermosa veiga de Sárria, con máis forza o meu interese  chamou, e a estudalo  todo o meu entusiasmo puxen , foi o famoso "Camiño  francés " das antigas peregrinacións  compostelás  que aínda por ali as súas terras cruza  e nalgúns lugares  aínda " A Corga francesa" lle chaman. E nefeuto , cando a diocese de Lugo, comisionado pola Sección Arqueoloxica da Exposición Rexional de Santiago, de 1908, na primavera daquel ano,  percorrín  o dito camiño  e os seus moimentos , nesta comarca  como noutras , atá onde entón podía, aos vinte e tres anos , estudeu. De todo isto , algo nos xornais  dixen, e aínda en diversas  conferencias, divulgándoo , expliquei. Falar agora  destas cousqas  ( e á lixeira  e en poucas liñas decilo  ) . Só por copracer  a quen "algo" para este programa de festas  me pido,m quero, nunhas breves liñas , a quen non o saiba , lembrarlle como un dos históricos lugares  do dito camiño que máis a este investigador intrigou , foi precisamente un que fora , Sancti Michaellis,  que o autor do famoso Códice  Calixtino ( escrito cara o ano 1140 ) , entre Triacastela  e Barbadellus , sen precisamente concretalo, dunha maneira  algo vaga empraza.

E así como no comezo dos meus traballos encol do dito camiño, cando aínda a ilustre escritora  norteamericana , miss King, o seu famoso libro "The Way of Saint James", non escribira  ), pouco sobor do dito discutido emprazamento  reparara  despois ( a requerimento alleo, case  ), a percurar ex profeso fun, e outravolta  o "camiño" con máis acougo , perto de Sárria, cara onde supoñía que estaba eu estudei . E, nefeito,  co preciso  lugar  onde a descoñecida  "Vila de San Miguel" estivera, din- E así, pouco máis tarede , ao ilustre hispanófilo ,  sir Henry  Thomas, presidente que foi  da "Anglo Spanish Society", morto  en 1952 ( que por Galicia  andivera e os seus máis interesantes moimentos coñecín ), que tras do dito  emprazamento  ( para un estudo tiña, e que non chegou a publicar ) andaba , debidamente o informei  de como o lugar  que aínda o nome de "Vilasante"  ( nun dos recantos máis  fermosos e interesante  do camiño ) conserva , a antiga "Villa Sancti Michaellis", do Calixtino, noutro tempo estaba emprazada.

 ANXO  DEL CASTILLO ( Cronista oficial da  Cidade da Coruña                                                            provincia ); presidente Academia de Belas Artes e numerario da Real                                             Academia Galega )

...........................................................................................................................................................................

                                                                                     1994

PRIMEIRO ENCONTRO COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO

                                                       Febreiro. marzo 1994

                        SÁRRIA  ( Lugo ). No VIII Centenario da súa fundación 

MILLÁN BRAVO LOZANO , CATEDRÁTICO DE FILOLOXÍA LATINA NA UNIVERSIDADE  DE VALLADOLID, DIRECTOR CIENTÍFICO DA EDICIÓN  FACSIMIL DO CODEX CALISTINUS MANIFESTA QUE A VILLA SANCTI MICHAELIS  ESTABA  EN SANTA MARÍA DE MONTÁN

Na súa intervención do día 3 de marzo de 1994, o profesor Bravo Lozano,  a quen Antonio Díaz Fuentes lle dera traslado do traballo publicado polo Seminario de Estudos Sarriaos " Francisco Vázquez Saco " no seu nº 3, do terceiro trimestre de 1988, fixo as seguintes afirmacións dentro da ponencia por el presentada:

......" De Sárria, por fin pódese dar por localizada a Villa Sancti Michaelis, en Montán, Non sei se está aquí o cronista oficial  da vila, que xa o tiña dito, Vázquez Seijas tamén, pero agora é categórico, Un colaborador meu que está rematando  a súa memoria de licenciatura  trata encol disto  definitivamente. Este tipo de cousas hai que aportalas dende a investigación , ao Camiño de Santiago"

...."Inde est villa Sancti Micaelis". Faivos  a finta á Sárria, pero isto é Sárria. Así pois, ven despois a vila de San Miguel, que é, con toda seguridade , Santa María de Montán. Fáltanos unha cousiña, mais aínda que nos saíse contraria a proba , como na analitica dos hospitais, daríanos o mesmo, porque o diagnóstico xa está feito. Villa Sancti Michaelis. Isto estaba  en Santa María de Montán e iso é Sárria , a Sárria primitiva, antes da fundación por Afonso IX".

Xaime Félix López Arias ( naquel tempo  Cronista Oficial de Sárria ), a quen se referiu do Sr. Bravo Lorenzo ao falar da Villa Sancti Michaelis, interveu  facendo algunhas apreciacións  encol de aspectos relacionados co Camiño de Santiago:

....." Chámanlle Camiño farncés, mais ¿ non sería tamén un camiño español no momento no que está comezando a nacer a idea  hispánica, dunha fronte de loita dividida en varios reinos ?. Poderiamos tamén  chamarlle  o "Camiño dos Cinco Reinos" Todas as capitalidades da España cristiá  están no Camiño de Santiago : Jaca, Pamplona, Estella, Nájera, Burgos León, Santiago, a derivación a Oviendo, Todas as cidades reais  da España cristiá  están neste Camiño.

Sempre insistimos  en que é un camiño europeo, mais vai ser un camiño moi integrador na politica hispana. . o Camiño  por onde Xelmírez  vai facer politica en Castela, o Camiño por onde Sancho de Navarra  vai chegar a Santiago.

¿ Por que non se di que, ademais de francés, porque pasan moitos franceses, é unha vía de interrelación  dos reinos cristiáns  e que vai traer moitas consecuencias poliitcas ?

Con relación ao dito polo señor Villares, os que vivimos ao longo do Camiño sabemos que sempre estivo vivo e ademáis de camiño de entrada  foi camiño de saída. Foi a nosa saída cara Castela, esta foi a nosa vía de penetración e de saída. Como dato anecdótico , en Sárria, en 1822, por cada cen persoas  que circulaban con pasaporte - entón había que ir con pasaporte - 98 pasaban polo Camiño de Santiago e 2 ían en direció a Lugo.

O Camiño estivo sempre moi metido no medio onde nós estamos e houbo sempre peregrinos, Aparecen documentados ao longo do tempo e o Camiño  foi sempre un camiño vivo."

 ( As anteriores intervencións están recollidas  no libro " Primer encuentro con los medios de comunicación sobre el Camino de Santiago", editado pola  Consellería de Cultura, Diercción Xeral para a Promoción do Camiño de  Santiago ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      " VILLA SANCTI MICHAELLIS"           (  Publicado en "El Progreso"

                                                       X.F.  López Arias 

Por moito tempo abrigaron algúns publicistas a teoría de que a actual vila de Sárria ocupaba o soar da antiga "Vila de San Miguel" que o Códice Calixtino nomea entre Triacastela e Barbadelo.

Terciaron na polémica Vázquez Saco, que a levou a terras de Barbadelo, onde estivo a ermida de San Miguel , pasada a Veiga do Pozo, e Del Castillo, que a levou a Vilasante.

Con escaso apoio  docuemental ( a referencia primeira estaba nunha bulda papal ), pero con certeira intuición  Narciso Peinado aventurou que a citada vila estaría en Montán.Cando se publica o Tombo de Samos, e tomando como base varias investigacións  de campo e o aporte  documental contido  na dita recopilación, publñiquei no Boletín do Seminario de Estudos Sarriaos un artigo da miña autoría  (  e vai xá deso para 5 anos ) no que, sen dúbida ningunha, situaba a Villa Sancti Michaelis en San Miguel de Montán, nome medieval da parroquia de Samos que hoxe leva a advocación de Santa María.

A existencia do topónimo "Monte de San Miguel", e o feito de que aínda ben entrado o século XVIII se documente San Miguel da Costa ( nome co que tamén foi coñecido ) avalan a nosa afirmación.

 Agora, en palabras dun dos mellores estudosos  do Camiño, o profesor Millán Bravo, a localización é totalmente seguro.

Por iso, congratulándome de que o que hai tempo lancei á area de discusión, sexa roborado agora, quero deixar constancia  de que unha simple frase de Narciso Peinado foi  o desencadeante  que me levou a abrir unha vía de investigación, que, dunhha vez por todas  botase  abaixo un dos tópicos  que se viñan repetindo sen fundamento.

Sárria non é a "Villa Sancti Michaellis", como tampouco a Flavia Lambris que outros aquí quixeron ubicar. Foi A Vilanova de Sárria-A Pobra de Sárria o xermolo desta vila moderna  " e ben urbanizada " que din as guías turísticas.

E Narciso Peinado, que sempre foi rigoroso nas súas apreciacións cando todos sentaban teorías abstrusas, atinou aínda usando poucos dados.

 ........................................................................................................................................................................

 ARTIGO PUBLICADO NO NÚMERO 32 DE "LIBREDÓN" (PUBLICACIÓN DA ASOCIACIÓN GALEGA DE AMIGOS DO CAMIÑO DE SANTIAGO ( 2018 )

VILLA SANCTI MICHAELIS : SANTA MARÍA DE MONTÁN

                                                                                         Xaime Félix López Arias

Foi obxecto de discusión cal podería ser a ubicación da "Villa Sancti Michaelis" que o Códice Calixtino  sitúa entre Triacastela e Barbadelo. Sinalaron algúns autores  que estaba en San Miguel ( de Riáticos), na parroquia de Barbadelo, onde houbo unha ermida isolada desaparecida nas primeiras décdas do século XX, que está documentada no Tombo de Samos, e outros levárona a Vilasante ( Villa Sancii ), na parroquia de San Martiño de Fonato, un e outto no actual concello de Sárria.

Obviaron uns e outros que a unha legoa da Vila Vella de Triacastela , á que se refire o Calixtino, se encontraba o lugar de Montán ( San Miguel ), ao que tamén chamaban San Miguel da Costa, e que se cita en diversos itinerarios como lugar de paso e parada de peregrinos.

No Boletín do Seminario de Estudos Sarriaos nº 3, do 3º Trimestre de 1988, identificando a ubicación da vila en Montán, publiquei a versión en galego dun documentop samonense, en latín, de 2 de novembro do ano 1068, no que aparece citado  " o santo lugar de Sancti Michaelis et Sancto Andree ", na vila de Montán, onde chanman Campo Testo, identificando así, hai xa trinta anos, a discutida vila coa igrexa de San Miguel de Montán á que se refire  unha escritura de 28 de xaneiro de 1195.

1. Villa Sancti Michaelis/ San Miguel de Montán. En 1068 o presbítero Riquila, fai pacto e tesamento con Paio, presbítero na basílica  e colación de San Miguel, e con Pedro e Paio, presbíteros da congregación de San Miguel, e dalle ao lugar de San Miguel  terras, montes , fontes , sésigas muiñeiras e  devesas para remedio da súa ánima. Resulta pois que no século XI, en Mont´ñan, había unha igrexa adicada a San Miguel. Noutra escritura do ano 1058 tamén aparece a igrexa baixo esa advocación , e cando remata a longa discusión pola titularidasde de moitas  parroquias, entre o bispo de Lugo e o Mosteiro de Samos ( 1195 ), unha das recoñecidas para Samos foi a igrexa de San Miguel de Montán. Este mosteirolo como os de Lousada e Calvor acabará caíndo baixo a influenza de Samos, e covertido en parroquia, Máis adiante  a igrexa pasará a estar baixo a advocación de Santa María, que aínda conserva.

2. Burgo de Montám. Entre a documentación medieval da Catedral de Lugo aparece  unha escritura  referida ao " Burgo de Montán", que xa tiña certa relevancia  por estar na vía pública dos peregrinos.

3. San Miguel da Costa. Aparece citado  este lugar entre Triacastela e Sárria, entre outros  no itinerario  do peregrino  Arnold von Harff ( 1496 ) , quen sinala os lugares de.."Tre Castell...Sent Micaele la Costa,,,Agiata ...Sarria",,,, E San Miguel da Costa ( que é tanto como dicir San Miguel de Montán ) sitúao a una légoa de Triacastela

4.- Hospital de Montán. Desaparecido o mosteirolo da Villa Sancti Michaelis foi herdeiro  da tradición de acollida aso peregrinos o Hospital de Montá, cuxa  existenza descubriu anos atrás, e ao que atención a historiadora sarriá  Rosa Vázquez Santos, que sacou á  luz a segunte referenza gardada  nos libros parroquiais do Arquico Diocesano de Lugo: ( 1751 ) " Neste lugar  había unha casa ben feita  e unha boa subeira  dando á rúa na que había un nicho no que estaba unha imaxe dun crucifixo , que aínda no día de hoxe hai no lugar  quen o viu. Esta foi feita e fundada para hospital de peregrinos, non hai novas de quen o fundou, tiña para o seu remdio dúas fanegas e media de centeo de renda que se pagaban na cas e lugar de Paraxuá, no lugar e freguesía de San Martiño de Romelle, nesta Abadía, que os cobrou don Alonso Moscán, que morreu hai poucos anos en San Martiño, freguesía de Santa María de Loureiro, sendo hospitaleiro de tal hospital aínda polos anos  de 1696, pouco máis ou menos, e despois del levantáronse  con ela, e non houbo quen fixese dilixencia ningunha, Este lugar de Paraxuá  foi comprado por un tal Soberano da Casa de Aián, porque engrosa a dita casa moita facenda e vendéronllo coa carga e pensión das referidas  dúas fanegas  e  media que se debían pagar ao dito hospital de Montán. Así consta na escritura de venda. Esta casa caeu e non faltou quen a fixese acabar de caer polas súas comenencias de aproveitaren a madeira, levar lousa e outras cousas, que serán boas de probar dando á Súa Reverendísima  comisión  a un minstro seu para que os veciños  digan a verdade. A igrexa levou dous carros  de lousa vendo que se perdía toda coa obriga de darlle outra tanta cando se redifique.." ( Arte, Culto e Iconogrfafía del Camino Francés en la Provincia de Lugo ( 1500-1800(. Rosa Vázquez Sanos, Xunta de Galicia, Servicio  Central, 2003 )

No Catastro do Marqués de la Ensenada consta que non hai ningún hospital nin mesón na freguesía e que os once veciños manteñen aberta unha taberna temporal.

Da desaparecida institución de acollida de peregrinos non se fala en ningunha das publicacións referidas ao Camiño de Santiago e hoxe só queda lembranza  da súa existenza  nunha finca que hai no interior  do actual lugar  de Montán, sinalada como a 605 do poligono catastral de Samos, cunha superficie de 2.159 m/2 que leva a denominación de "Hospital".

5. San Miguel da Costa na toponimia. Aínda que a dbvocación da parroquia foi sustituida  pola de Santa María, son numerosas as referenzas  que quedan con relación á primitiva titularidade da parroquia:

a) Prados de San Miguel. Os prados que hai na beira do rego de Montán, augas abaixo da igrexa, conservan esa denominación,

b) Paraxe da Costa, Á unha e outra beira do "Camiño dos Maragatos", hai pouco recuperado para o paso de peregrinos . rehabilitando así o acceso á "Villa Sancti Michaelis", e qu desemboca en Montán á altura da igrexa, paraxe  e fincas levan o nome de "Costa de San Miguel" ou " A Costa", pervivencia das antigas denominacións do lugar.

c) Os muiños de San Miguel. No Catasrtro do Marqué de la  Ensenada ( 1753 ), e no Rego de Montán, sinalan a existenza  de  dous muiños " de San Miguel" propiedade de Francisco Balboa  e Domingos Pèrez, Eses muiños relos na actualidade non existen.

d ) Tras Cabanas. A tradición da existenza dunha primitiva  poboación, de casas pallazas, na marxe esquerda do rego de Montán. e perto da igrexa parroquial de "San Miguel-Santa Naría ", ven dada pola denominbación de Tras Cabans, conservada perto do templo, o que nos remite a unha poboación primitiva, abandoada  cando o Bujrgo de Montan, na marxe dereita, pasa a ser o núcleo  principal.

En conclusión, a importancia do núcleo de Montán como lugar de parada para peregrinos ven dada pola sucesión de "vila, mosteirolo, burgo e hospital" nesa función  e das  fontes documentais  e toponímicas  sinaladas derívase  que a primitiva "Villa Sancti Michaellis " á que se refire o Códice Calixitino estivo no lugar que hoxe é coñecido como Montán, no Concello de Samos, onde na Idade Media cahamaban "Campo Testo". 

............................................................................................................................................................

 COUSAS XACOBEAS : O CAMIÑO DOS XACOBITAS  EN SANTIAGO DE BARBADELO (  I )

                                                                 ( Publicado en "XORNAL DE LEMOS" )

                                                                                                               Xaime Félix López Arias

Pasados o vao e pontón do Rego de Cervos ( o medieval río Vao ), ao pé do Castro das Paredes , o "camiño canónico" entra hoxe na parroquia de Santiago de Barbadelo na percura  do Casar das Paredes.

A construcción do camiño de ferro, entre 1880 e 1882 ,  introduciu unha grande modificación  na traza medieval  do Camiño que dende a  Ermida de San Miguel xiraba cara o Casar das Paredes e Vilei pola man esquerda , subindo polas abas leste e sur  do Castro de San Miguel ou Castro das Paredes , camiño este que foi eliminado ao facer  a longa trincheira da Rañoá  para a instalación da vía do tren.Na ermida de San Miguel , onde confluían  a ruta principal e o vieiro que desde a Veiga de Arriba  viña aos peares da Rañoá , os pelengríns tiñan  outras dúas posibilidades máis  de seguir á man dereita  : Unha  subindo pola ribeira de Cervos  en direción a Sabenche  e o Mercado da Serra e a outra a que, atravesando  o vao ou porto de San Miguel seguía cara Zanfoga , Na actualidade con fitos sobe pola ribeira  deixando á man dereita o Rego de Cervos.

A ermida de San Miguel  ( San Miguel de Riáticos ) está referenciada nun documento do Tombo de Samos , e estaba isolada ao pé do maxestuoso castro, ao que hoxe se encontran unhas fermosas carballeiras e soutos  que piden a berros se lles dea a protección que como espazo natural merecen.

Unha discutida doazón que se lle opón ao rei Afonso VI, como feita no ano 1099, refírese á concesión da metade da ermida de San Miguel de Riáticos e do Couto de Barbadelo en favor do abade Suario Suárez, e sinala as estremas de Barbadelo " Por San Miguel de Riáticos  e polo regueiro de Río Vao e por Barreiros e polo Seixo Branco, e por termos de Marzán  e por Nespereira , e logo por San Mamede , e pola  Pedra  de Salceda , e logo pola devesa de Vilariño e polas Ambas Augas". Esta descrición das estremas do Couto de Barbadelo sinala o espazo  que, pola súa siñificación xacobea, vai ser obxecto , pola nosa parte, dun demorado , ao que agora adicamos a primeira entrega, referida aos 795 metros que separan o Pontón de San Miguel  do Casar das Paredes, cando menos, de outras sete entregas, xa que a parroquia  de Santiago de Barbadelo  encerra  un pasado  histórico e xacobeo moi destacados.

A ermida de San Miguel , en espazo covo delimitado polo castro, o río Barbadelo  ( Celeiro ) e o río Vao ( Rego de Cervos ) , estaba arredada das poboacións  e viría a cumprir a finalidade de asegurar en despoboado o descanso e acollida  de pelengríns  sorprendidos pola chegada da noite , xa que, como lugares sagrados e fitos referenciais na calzada, as ermidas  mantiñan as súas portas sempre abertas e en moitas casos  tiñan un cabido ou alpendre  frenteiro  onde poder agacharse  para evitar o mal tempo e tamén os ataques de feras e posibles malfeitores, perigos  estes aos que adoito se tiñan que enfrentar os camiñantes.

Afirmación rotunda ; " A Villa Sancti Michaellis" non estivo ao pé do Castro das Paredes, nin na croa, nin no seu antecastro"  Houbo autores que ao ler o Codex Calixtinus , só con base  na conseravción do topónimo "San Miguel", pretenderon sustentar  aquí a ubicación  dunha vila, cando a auténtica "Villa Sancti Michaellis" estivo en "San Miguel da Costa" ou "San Miguel de Montán ", na actual parroquia de Santa María de Montán ( Samos ). Hai que ter presente que a denominación de "Barbatellus " , ademáis de no río Barbadelo ( hoxe río Celeiro ) aparece tamén en Santa María de Barbadelo ( capela que houbo  a carón do Campo da Feira de Sárria ) e no lugar de Santo Estevo de Barbadelo ( hoxe de Maside ), vencellado aos templarios, e que no dito códice  os puntos sinalados como treitos intermedios  van de légoas en légoas . Por iso sinalar  Barbadelo  ( ¿ río ou lugar ? ) entre a Villa Sancti Michaellis e Portomarín, beira do Castro das Paredes , sería un contrasentido  por seren dous fitos  dun mesmo espazo  ( Barbadelo ) , a presunta Vila de San Miguel e Barbadelo-Mosteiro ( "Loci Sancti Iacobi" ), separados só por unha  distancia de dous quilómetros, cadno a documentación e a toponimia falan dunha "ermida",  que por definición é un pequeno templo isolado e lonxe das  poboacións.

Esta ermkida, que acabou sendo chamada capela,  quedou finalmente arruinada e unha imaxe en pedra do arcanxo vencedor do príncipe das tebras, que gardaban na Casa das Paredes, acabou sendo vendida e don Francisco Vázquez Saco publicou unha fotografía que permite ter memoria dela. 

O Camiño  de Santiago vai agora pola Costa  da Ribeira de Cervos, deixando á dereita do Souto, paraxe onde vexetan  castiñeiros centenarios e onde tamén se pode ver unha "ouriceira" vencellada á recolleita de castañas, por máis que nalgunha voluntariosa guía  se lea que é  unha edificación prehistórica . Nada máix lonxe da realidade.

Hai que sinalar  que unha das árbores máis fotografadas  de toda a ruta xacobea  está sofrindo decote o maltrato  dos peregrinos  que depositan nas súas fendas  a xeito de "ex votos" pedriñas, estampas relixiosas ou  notas manuscritas  que non fan senón destacar o pouco resepecto que gardan pola natureza , ao que hai que sumar os plásticos, latas , envases  e outras clases de lixo  que van deixando tras deles  ( "ouriceira" inclusa )  nunha actitude competamente incívica, que dá lugar  que, por exemplo e por vía de reparación, os esconates do  Colexio  da Mercé fagan  camiñatas para recolleren  canto polo chan tiran os "turigrinos"  urbanitas, que despois lle botan  culpas aos concellos  daquelo que é culpa do seu desleixamento.

Rematada a Costa, o Camiño, deixando á esquerda  a Croa do Castro das Paredes, chega ao Casar das Paredes.  Toda a terra andada neste treito, que estivo vencellada ao Mosteiro de Santiago de Barbadelo , acabou  pertencendo  á xurisdición da Abadía de Samos,  e despois foi do Concello de Samos e non se integrou no Concello de Sárria senón  até o ano 1840.

O Castro das Paredes ( ou de San Miguel  ) conserva  un alto  amurallamento  e nel déronse achados  de "coviñas rituais "  abertas nas penas  e de pezas cerámicas  e liticas.  Hai que insistir na necesidade  de que as carballeiras  e devesas das abas do castro , e a mesma croa, deben  ser obxecto dunha protección especial  por ser  un dos máis belos espazos  vencellados  ao Camiño Xacobeo. Na Cha do Agro das Paredes hai unha medorra que debería ser catalogada.

A  Casa das Paredes, cabeza que foi dun foral de Samos,  é hoxe unha edificación que queda á man esquerda do esquerda do camiño, e como moitas outras do medio rural, perdeu a súa condición de  explotación agrícola e gandeira.

Dende As Paredes o pelengrín  albisca  xa moi perto a aldea de Vilei,   actualmente  punto  de acollida para moitos camiñantes.


                                                   NOTAS VARIAS

A FINAIS DO SÉCULO  XV  ARNOLD VON HARFF PASA  POR SAN MICHAELE  DE LA COSTA (MONTÁN)

"..... Iten van Trecastelle so SENT MICHAELE  DE LA COSTA eyn dorf  II lige. Iten  van de la Costa  zo Agiata , eyn kleyn dorf  I lige. Iten van Agiata  zo Zaria  I lige eyn vrijheyt nat eyne bercloss"

( Pasa por Triacastela, San Miguel da Costa ( Montán ) . A Aguiada e Sárria.

UN PEREGRINO AÓNIMO , NO SÉCULO XV, PASA POR SAN MICHELE L ( MONTÁN )

 ".... A una legha  di Tri Chastella  a una legha a  San Gilio se andato  a San Michele una legha  t ' appela una montagnia  ti fa qui spedito .una legha vai oi a Finella , una legha vai  a misurento , a simili legha  truon  Villa nuova ....."

( Pasa por Triacastela, San Xil do Carballo, San Miguel ( da Costa ou de Montán ) , A Furela e Vilanova de Sárria )

EN 1679 DOMENICCO LAFFI CONTA OS PASOS DADOS ENTRE TRIACASTELA  E PORTOMARIN

"..... á fin chegamos  a unha chaira  onde está unha Terra non moi grande  con boas casas  que se chama Triacastela, distante seis légoas. Ali veulle a febre a un daqueles Tudescos  que estaban na nosa compaña, os seus compañeiros puxérono riba dunha cabalería  para levalo á Terra viciña para facelo medicar. Nós con boa licenza  seguimos a nosa viaxe  facendo unha grande subida, e pasando moitas montañas. até que comezamos a baixar  cara unha vila pequena, que está a dúas légoas ; pasada esta vila sempre indo cara abaixo cheguei a unha chaira bela , e frutífera  de toda sorte de froitas, onde hai moitas casas , hortos e xardíns . Pasase un río no que hai moitos muiños  e despois súbese un pouco , e chégase a Sárria, distante  dúas légoas...... Esta é unha Terra moi bela e rica, con belas casas , onde hai un Convento  de frades vestidos de branco , que dan pousada aos Peregrinos; na cima da vila hai un  Castelo con murallas moi altas , onde está o Señor desta Terra , que dá pousada e diñeiro aos peleriños que veñen de Santiago de Galicia, quen ali fai xustiza , sendo este Patrono absoluto.. Postos xa aquí  fixemos outra grande subida  de algunha Montaña , que se chama os Montes de Sárria. Pasado este  chegamos a Portomarín , e este treito é de tres légoas. E este é un belo lugar , e polo medio del pasa un grande río abondoso de peixes, e en particular de anguías, e de moi boas troitas das que procuramos unha boa cea. Perto deste  lugar  están grandes viñas e moitos hortos. A terra está posta  dunha metade a outra  dunha grande e bela ponte, que agora lle da  o seu nome á Terra , que chaman a Ponte do Miño. Dende ali seguimos a Ligonde..."

( "Viaggio in ponente a San Giacomo de Galitia e Finsterre" , Domenico Laffi, 1679 )

( Domenico e os seus compañeiros pasaron por Triacastela, unha vila pequena ( Montán ) , Sárria e Portomarín)

 MISS GEORGIANA GODDARD KING , PARA COÑECER SAMOS,  NON SEGUIU A RUTA DE MONTÁN

(Dende  Triacastela ) O  camiño vello segue os altos, pero xiramos cara a Veiga de Samos , para visitar unha igrexa vella  e unha igrexa rica  e para durmir  nunha vila  ao lado do tren, deixando de ver, probablemente , por todo isto a "Villa Sancti Mihaellis" , a Vila de San Miguel, á beira do camiño. Alomenos non pasamos  a carón de nada que parecera ao Arcanxo. Manrique  recolleu unha lenda  na que Guillerme de Aquitania , na súa peregrinación , nunca chegou a Santiago  senón que morre  en arrecendo de santidade  no convento de San Miguel , "in ipso itinere quod  Gallicum adpelant , a frequentia  Francorum peregrinatium.

RASTREXANDO OS VELLOS TOPÓNIMOS NA ACTUAL PARROQUIA DE  SANTA MARÍA DE MONTÁN ( SAMOS )

 Dende o século XI na actual parroquia de Santa María de Montán mantivéronse invariables os nomes de leiros e outros espazos, que veñen a confirmar  a identificación e concreción  das referenzas medievais e posteriores, vivas na actualidade.

Catastro do Marqués de la Ensenada ( 1753 ) : 1.- Muiño de San Miguel ( de Francisco Balboa ). 2.- Muiño de San Miguel (  de Domingos Pérez ).

Paraxes  :  SAN MIGUEL,   COSTA DE SAN MIGUEL ,TRAS DA COSTA, CAMPO ,  CABANAS  E TRAS CABANAS

SAN  MIGUEL : ( Polígono 7 Parcela  2420 ); ( Polígono 7 Parcela 2260 ): ( Polígono  7 Parcela 2422 ); ( Poligono 7 Parcela 2421 )

A COSTA (  Poligono 6 Parcela  606 )

O CAMPO  ( Polígono 7 Parcela  3375 );  ( Poligono 7 Parcela 2424 ); ( Polígono 7  Parcela 2265 )

HOSPITAL:  ( Poligono 6 Parcela 605 )

TRAS CABANAS : ( Polígono 7  Parcela  2235 ) ; ( Poligono 7 Parcela  2236 );  ( Poligono 7 Parcela 2237 ); ( Polígono 7 Parcela  2238 ): ( Poligono 7 Parcela 2240 );  ( Poligono 7 Parcela 2247 ): ( Poligono 7 Parcela 2248 )

..........................................................................................................................................................................            


Comentarios

Publicacións populares