MORTE DE PEDRO PÁRAMO ARIAS , PÁRROCO DE MEIXENTE.SÁRRIA ( 1946 ).

 PEDRO PÁRAMO ARIAS, párroco de San Xulián de Meixente e de Santa María de Ortoá, Alcipreste de Sárria, foi asasiñado por persoas descoñecidas  que  interesándose por lle facer unha visita foron guiados  até a casa onde residía en Meixente,   sen mediar maior diálogo matárono a tiros,   fuxindo de seguido do lugar.

Os descoñecidos  chegaron á Casa de Castaño en Nabás, nas estradas de Sárria a Portomarín e de Ortoá á Feira de Paradela ( Vilamaior ) onde preguntaron como poderían chegar á casa do Cura de Meixente. Alleos ás intencións  deses forasteiros foilles ofrecida  a axuda dunha das mozas da casa que os acompañou e guiou por Mouzós  e a carreira de  Meixente até chegar ao lugar, onde despois de petar na porta da casa, ao sair o sacerdote a se interesar polos visitantes  foi vítima dos disparos deles quedando morto no acto, non sen antes dicir con voz forte ¡ Viva Cristo Rei !.

A nova da súa morte  espallouse por toda a comarca , e o  Alcalde de Sárria , Antonio Peña Villamarín, botou un Bando de condena do crime cometido e dacordo co clero da zona  e as autoridades  eclesiásticas da diocese  foron organizadas as honras fúnebres , anunciando que se agardaba a presenza do Ministro de Xustiza.

A prensa  adicou inusual atención a tan execrable feito  e a celebración do funeral  contou cunha multitudinaria presenza de autoridades, clero e persoas chegadas de moitos puntos da comarca.

( EL PROGRESO, 4   de setembro de 1946 ). En Meixente foi asasiñado  o párroco don Pedro Páramo.

Na parroquia de Meixente. do municipio de Sárria, foi covardemente asasiñado  na noite de antonte , o virtuoso cura párroco  daquela freguesía , don Pedro Páramo Arias, persoa moi querida  non só naquela comarca , senón tamén nesta capital e en varios puntos da provincia, pois o finado , co seu afable trato, xoviabilidade  e espiritu de apostolado , gozaba dun merecido prestixio..

Don  Pedro Páramo ( q.e.p.d. ) nacera en Belante,  da parroquia a Pinza, no concello do Saviñao ( 1 ) en 1876. Foi ordeado de presbítero  en 1905  e rexentaba a parroquia de Meixente dende 1907 , sendo nomeado alcipreste de Sárria  en 1942.

O crime causou indignación  na Comarca. Hoxe  verificarase o enterro  e funerais  pola alma do respectable sacerdote asasiñado  que sen dúbida ningunha  constituirá unha importante manifestació de dóo  popular presidida polo  excelentíismo señor minstro de Xustiza  D. Reimundo Fernández Cuesta , direitor xeral de  Asuntos Eclesiásticos  D, Mariano Puigdollers  Oliver e autoridades provinciais e locais.

Descanse en paz  a alma do virtuoso  sacerdote. 

( 1 ) Hai evidente erro na indicación do lugar de nacemento de don Pedro Pàramo Arias. Nacera na parroquia de Santa María de Belante, anexo da parroquia de San Salvador da Pinza, unha e outra no Concello de Sárria, e no alciprestado de Paradela.   O asasiñado párroco de Meixente era sarriao.

                                     --------------------------------------------------------- 

( EL PROGRESO, 5 de setembro de 1946 )

Onte  verificáronse  o sepelio e funerais  do que foi digno párroco de Meixente.

Concorreron  co direitor xeral  de Asuntos Eclesiásticos , autoridades locais e de Sárria.

Os actos constituiron unha imponente manifestación de dóo.

Conforme estaba anunciado , onte tiveron lugar na parroquia de Meixente  a inhumación do cadáver  do que foi virtuoso párroco  daquela freguesía  don Pedro Páramo Arias ( q.e.p.d. )  e solemnes honras fúnebres  en sufraxio da súa alma.

Un  xentío enorme  concorreu aos  mencionados actos , testemuñando  así a súa dor  polo vil asasiñato  do que foi disnísimo Ministro do Señor  e a súa enérxica protesta  polo covarde crime.

Estaba presente todo o Clero  do Alciprestado  de Sárria e das parroquias  limítrofes  e a veciñanza en pleno de Meixente , así como grande número de amigos  do finado sacerdote, chegados de Lugo, Sárria, Monforte, etc. 

O Alcalde de Sárria fixo público un bando convidando á veciñanza  a concorreren ao sepelio  de don Pedro Pàramo, chamamento  atendido cordialmente .

O Comerzo sarriao  pechóu as súas portas  en sinal de dóo  e en sase todas as casas da vila vínase colgaduras con  crespóns.

En Sárria congregáronse  o escelentísimo señor gobernador civil, co presidente en funcións da Excelentísima  Deputación Provincial  , Ilmo Sr Vigairo Xeral  do Bispado gobernador eclesiástico, doutor don  Anxo Garrote Martín e o Xefe da Comandancia  da Garda Civil de Lugo-

Ali recibiron ao   Ilustrìsimo señor direitos xeral de Asuntos Eclesiásticos , don Mariano Puigdollers Oliver, chegado co exclusivo  obxecto  de asistir  aos actos fúnebres de referenza, partindo de seguido  as  mencionadas autoridades  en direción a Meixente , seguidos por unha  nutrida caravana  automobilista  conducindo ás persoas que  levaban o mesmo fin.

Na recepción do señor Puigdollers estaban presentes  a Corporación municipal sarriá  e demáis autoridades locais , así como o  RP Comendador  a Mercé, e o Reverendo Abade Mitrado da comunidade bieita de Samos .

Xa en Meixente  verificouse o traslado  do cadáver do señor Páramo  Arias até o enterramento no adro do templo  parroquial e inmediatamente  deron comezo os  solemnes funerais  no que oficiou  o ilustrísimo señor doutor  don Francisco Vázquez Saco, reitor  dos Seminarios diocesáns, e leitoral da SICB  de Lugo, asistido dos párrocos de Santiago de Lugo , don Manuel Gómez Díaz, e de Vilapedre.  don Román López Osorio.

O coro e capela  da Comunidade de Mercedarios , reforzado con outros elementos de Sárria , interpretou maxistralmente  unha severa misa de "Requiem".

A tradiicional ofrenda foi  numerosísima , véndose chorar  profundamente emocionados grande número dos concorrentes.

Rematado o solemne funeral  o ilustrísimo  señor Garrote Martín  dirixiu unhas palabras á concorrenza  que se amoreaba nun amplo espazo  darredor do templo parroquial  por ser este insuficiente para  conter tanto xentío , facnedo coa súa habitual elocuencia , un cálido eloxio  do defunto sacerdote  e poñendo de relevo  as virtudes  que o adornaban.

O ceo terá premiado  o celo apostólico  do finado , e ao excelentísimo señor Bispo  da diocese,  Clero do alciptrestado de Sárria  e familiares do finado, facémoslles presente  a expresión  do noso pésame máis sentido.

                                             .................................................................

Aínda que o Bando do Alcalde Peña Villamarín e as primeiras novas xornalisticas anunciaban que nos actos fúnebres do día 4 ía estar presente  en Meixente o Ministro de Xustiza ,  tal feito non se produciu , de seguro por  non ser posible una coordinación  de medios de transporte. En EL PROGRESO , de 5 de setembro, publicaron  que chegara a Salamanca, procedente da Toxa, e dende ali seguiu viaxe para Madrid.

                                        .............................................................................

             CERTIFICACIÓN DA DEFUNCIÓN DE PEDRO PÁRAMO ARIAS  

                               REXISTRO CIVIL DE SÁRRIA

                                                                                                                                   Folio núm, 39

Na marxe. Nº 39.Nome e apelidos: Pedro Pàramo Arias.

En Sárria , provincia de Lugo,  ás once  e ......minutoss do día cinco  de setembro de mil novecentos corenta e seis perante D. Xosé Castro Saco , Xuiz Municipal e D. Camilo Iglesias López, Segredario, procédese a inscribir a defunción de D. PEDRO PÁRAMO ARIAS ,  que naceu na parroquia de Belante, provincia de Lugo, de sesenta e nove anos  de idaden fillo de Xoán Páramo  e María Arias, domiciliado en Meixente, profesió, cura párroco e de estado célibe ;  faleceu na parroquia de Meixente o día DOUS do actual , ás vinte e dúas aproximadamente a consecuecia de ------------------- segundo resulta do informe de autopsia  e recoñecemento practicado , e o seu cadáver recibiu sepultura  no Cemiterio de Meixente o día catro do actual.

Esta inscripción  practícase en virtude  de orde recibida  do Sr. Xuiz de Primeira Instancia  e Instrucción  deste partido de data de hoxe, sendo presenciada  polas testemuñas  D. Amador Caloto Iglesias  e D. Xosé Rodríguez Díaz, maiores de idade  e viciños de Sárria.

Lida esta acta, é selada  co do Xulgado e asinaa  o Sr. Xuiz, as testemuñas.... e certifico:

                    Xosé Castro Saco. Amador Caloto.-Xosé Rodríguez.- Camilo Iglesias

                      .............................................................................................................

 

                                   


Comentarios

Publicacións populares