BANDOS DO ALCALDE DE SÁRRIA ANTONIO PEÑA VILLAMARÍN

                             BANDOS DO ALCALDE DE SÁRRIA ANTONIO PEÑA VILLAMARÍN-

Don ANTONIO PEÑA VILLAMARÍN  , farmacéutico , publicista  estudoos do pasado histórico da vila e do Camiño de Sanatiaof, residente na Rúa Maior ( Casa da Botica )  foi Alcalde de Sárria.  Mantivo unha especial comunicación cos veciños por medio de Bandos , nos que destaca a súa vontade  de saneamento  da economía municipal en grave situación polos sistemático impago de arbitrios municipais , dereitos  e taxas  que  non foran esixidos con dilexencia polos anteriores alcaldes, e a súa preocupación pola defensa dos labregos fronte a inxustos decomisos dos froitos intervidos. 

A el se deben activas xestións para  dotar á vila  de auga abundante para o consumo domiciliar ,  que , diante do progresivo increnento  poboacional  axiña resultaría insuficiente, nas décadas seguintes, por resultar insuficientes os caudais obtidos  nas minas do Monte de Ortoá..

....................................................................................................................................................................

1.-  7. de setembro de 1945,. Bando ( non hai copia dispoñible )

2 .- Outubro de 1945.-   Circular  sinalando melloras para o servizo municipal de augas-

Contido  ( obras realizadas ) Pechar   todas as tomas anteriores  ao depósito ; reparación de avarías, recuperando 9  de cada 13 litros por segundo que flúen no manantío;  emprego de máis de 20 obreiros diarios  durante 15 días para poñer en marcha o manantío  aberto na finca  no tempo do alcalde  Román López Rubín, co que se garanten 30 litros de auga potable  por persoa e día . Sinalan a cota  de 2 pesetas  por  cada mers de servizo nos pasados  5 anos.

3.-  17 de outubro de 1945.-Contra  o sacificio clandestino de animais   para  consumo humán

Contido : Aviso de medidas  contra o abuso intolerable de industriais desaprensivos  que fan sacrificio clandestino de gado vacún, ovino e caprino e introducen  carnes de reses sacificadas  noutros concellos, imprantando a obriga  de que as pezas leven o selo da Inspeción  Veterinaria  do Concello de Sárria.   da

4.-  7 de novembro de 1945,- Obriga de declaración da segunda tempada  da colleita de 1945 e recibos  do segundo semestre de Produtos da Terra. 4º  trimestre de Viños e Alcois  e Matrícula Indistrial , Comerzo e Indistrias en Ambulancia ( patentes ) sinalando calendario  por parroquias entre o 16 e o 28 de novembro.

5.- 19 de decembro de 1945.- Como Alcalde  e Delegado Local de Abastecentos e Transportes  sobre Cupóns do Racionamento.

Contido:   Anunciando que entre os días 24 e 29  por medio dos comerciantes se distribuián  as Colecións de Cupóns  do racionamento  do primeiro semeste de 1946. Os que teñan racionamento de pan  levaranas inmedatamente ás panadarías  respetivas. Os prezos das colecións  eran:  1º categoría ( 1,20 pesetas ), 2ª categoría ( 0,60 pesetas ), 3ª categoría ( 0,25 pesetas ), Infantías ( 0,25 pesetas ).

6.- 30 de xaneiro de 1946.- Como Alcalde e Delegado Local de Abastecementos e Transportes  Fixación da repartici´´on de alimentos racinados  "diante do estado crítico  do abastecemento nacional".

Contido:  Estando en estado crítico  o abasteceemnto nacional  acordaron repartir  as exisetnzas só entre os habitantes  do casco urbán, enadindo o Barrio do Mazadoiro e o persoal ferroviairip das casiña de Betote, Celeiro, A Rañoá, Piñeira e San Miguel. "Entre 31 de xaneiro  e 2 de febreiro  nos Ultramarinos serán despachados:  Aceite:  1 /4 litro por persoa aos prezo de 1,40 pesetas/ración; Arroz:  1 /4  quilo  por  persoas ao prezo de 0,95 pesetas /ración; Azucre;  1 /4 quilo por pessoa ao prezo de 1,00 peseras / ración1  ;  Bacallau: :  1 / 4 quilo  por persoas  ao prezo de 1,50 pesetas ración;  Tomates: 300 gramos  por persoas ao prezo de 3,25 pesetas / quilo.

7.-  7 de febreiro  de 1946.-  Advertencias especiais aos  produtores agrícolas.

Contido  ( Dirixido a todos os habitantes  do termo  e moi particularmente  aos que son produtores agrícolas ). Advirte aos labregos  DO DEREITO QUE TEÑEN A GARDAR  AS CANTIDADES QUE A LEI SINALA , SA PRODUCIÓN PROPIA DE PATACAS,PARA O CONSUMO FAMILAR , advertido  que non se poden levar adiante  requisas e os únecos que poden facer rexistro nas casas  son aqueles que estexan provistos de mandamento legal.

Comentario.  As abusivas  requisas  feitas polos encargados de recoller  forzosamnete parte da colleita de patacas  nas casas labregas chocaron fRontalmente coa dedicida actuación de Peña Villamarín que  tamén adptou a firme decisión de impedir a saída dun tren de marcancías  , paralziado na estación  e  que fora cargado con pacacas  forzando a devolucuón do inxustamente esixido  aos agricultores,

8.-  5 de marzo de 1946,.  Organización dunha Homenaxe á Garda Civil.

Contido: Comunicando que  o vernres 5 de marzo  se celebrará unha  Homenaxe á Garda Civil  con entrega de  Banderín   á Comandancia  do Cortpo en Lugo,  Sinala que a aportación  máxima individual , ou por oficina e industria será de  2 pesetas, estando presdidi a Comisión Organzadora  polo Alcalde de Sárria.

9.-  4 de abril de 1946,.  Benzón e posta en servizo  do manantío de Cervos

Contido: Comunicando que o venres día 5 terá lugar o acto de benzón  e posta en servizo do novo manantío de Cervos  para subministro  de auga á vila . Convida á veciñanza para que visiten as obras.

10. 6 de xullo  de 1946 ,. ( Como Alcalde e Delegado Local de Abastecementos e Transportes ) Distribución de Cupóns do racioamente,

Contido:  Anunciando que entre os días 24 ó 29 , por medio dos comerciantesm se distribuirán as Colecións de Cupóns do racionamento do segundo semestre de 1946. Os que teñan  racionamento de pan  levaranas  inmediatamente ás panadarís respectivas., Os prezos das colecións  eran:1ª  categoria ( 1,20 pesetas ), 2ª categoría : ( 0,60 pesetas ); 3ª categoría  ( 0,25 peseats ); Infantís : ( 0,25 pesetas ).

11.-  8 de xullo de 1946.- Presentación de declaracións xuradas  das colleitas de produtos.

Contido:  Recordando a obriga de presentaren declaracións xuradas  individuais e de disposición de patacas, trigo, centeo, orxo e garabanzos, sinalando entre os días 15 e 27 a presentación, segundo parroquias,  na Casa do Concello, Os omisos serán sancionados pola Fiscalía de Taxas "como sucedeu en anos anteriores.

12.-  22 de xullo de 1946.-  Proibición  de todo traballo agrícola en domingos e festivos.

Contido:  Recordatorio da proibición  de todo traballo ágrícola  en domingo ou festivo, e úneacmente poderá ser permitido algún deles nos ditos días previa a autorización escrita  dos señores curas párrocos dos repectivos lugares , "se a urxenza e necesidade así o aconsellan,

13.- 3 de setembro de 1946.-  HONRAS FUNEBRES POLO ASASIÑADO PÁRROCO DE MEIXENTE  PEDRO PÁRAMO ARIAS.

Contido:  "Novamente  mans criminais  derramaron sangue inocente nun crime  abxecto e vil. Esta vez uniron  á repugnancia do asasiñato o horrible crime do sacrilexio. Un sacerdote exemplar, don Pedro Pàramo Arias,  dignísimo e cidadán cabal, foi a vítima eleixida  polo poder das tebras , encarnado nos eternos inimigos da España católica.  O covarde asasiñato encontrou un  vigoros eco de indignación nas altas esferas oficiais  e en toda a comarca  de Sárria, onde  as virtudes  do abnegado párroco  de Meixente eran  xeralmente  admiradas,  Ao acto  de sepelio, que será mañá día 4,  naquela igrexa parroquial, asistirá o Excmo. Sr. Ministro de Xustiza , o Ilmo  Sr, Director  Sr, Direitor de Asuntos Eclesiásticos, O Excmo, Sr, Gobernador Civil da provincia,  O ilmo, Sr, Vigairo Xeral do Bispado, en ausenci  do Sr. Bispo, e todas as autoridades locais. Convido tamén a todo o pobo de Sárria a que se sume  ao derradeiro tributo   qeu mañá  se renderá ao exemplar sacerdote , que coroou a súa vida  chea de abnegación  coa morte dos herois cristiáns , pronunciando por tres veces  nos seus postreiros intres  a farse que cnstituira como lema  do seu ministerio sacerdotal " ¡ Viva Cristo Rei".  Espero tamén que o pobo  sarriao exteriorice  a repugnancia que en todo corazón  ben nado produce  o feito tan execrable , colocando nos balcóns  colgaduras con crespóns negros ; e que o comerzo  pechará as súas portas  para se unir á dor xeral, aisitindo a poboación en masa  á igrexa de Meixentem en imponente manifestación  de sincera  condoenza  e de identificación  cos salvadotes ideias de Relixión e Patriq, que non morrerán nunc, mentres haxa herois  que como o inesquecible Alcipreste de Sárria, ofrenden a súa vida por eles," Notas: O comerzo pechará de 11 a 4. Para  asistir ao enterro haberá servizo de coches  que sairán do Barrio de San Lázaro".

                                                  O crime.

Persoas descoñecidas  , o día 3 de setembro de 1846, entraron no establecemento que Pedro Castaño tiña nno lugar de Nabás, parroquia de Ortoá,  solictando os levasen até a casa  onde vivía o  párroco de San Xulián de Meixente, don Pedro Pàramo Arias. A familia encomendoulolle a unha filla que os guiase  e seguindo pola estrada de Portomarín , deixando atrás o lugar de Mouzós  , levounos até  a casa  onde o crego paraba. Xa ali  dispararon contra del, que saira fora sen temor a mal algún, e dispararon contra o seu corpo, deixándoo morto  e fuxindo a contnuación 

Malia a que se manexaon varias hipóteses  non quedaron claras nin a autoría nin  a causa crime. que algúns atribuiron ao fuxido Golás , e en defintiva non se chegou a saber se foi unha morte debida a cauas "politicas " ou a  algún tipo de vinganza persoal.

Notas xornalisticas:

( El Progreso, 4-09. 1946 .páxiana 2ª ).- ).-En Meixente foi asasiñado párroco don Pedro Páramo

Na parroquia de Meixente , do concello de Sárria , foi cobardemente asasiñado  na noite de antonte, o virtuoso pàrroco  daquela freguesía  don Pedro Páramo Arias, persoa moi querida  non só naquela comarca , senón tamén nesta capital  e en varios puntos  da provincia , pois o finado , co seu afable trato , xoviabilidade e  espíritu  de apostolado gozaba  dunmarcado prestixio.

Don Pedro Pàramo ( q.e.p.d.)  nacera en Velante , da parroquia da Pinza, no muicipio do Saviñao (sic ) ( ** ) en 1876.Foi ordeado de presbítero  en 1905 e rexentaba a parroquia de Meixente  desde 1907., sendo nomeado alcipreste de Sárria  no 1942.

O crime causou indignación na comarca -

Hoxe verificarase  o enterro  e funerais  pola alma do respetable sacerdote  asesiñado que, sen dúbida,  constituirá unha imponente  manifestación de dó  popular , presidida polo excelentísimo  seños Ministro de Xustiza, don Raemundo Fernández Cuesta, director xeral de Asuntos Eclesiásticos , donMariano Puigdellers Oliver e autoridades provinciais e locais,

( ** ) Don Pedro Páramo Arias naceu na parroquia de Santa María de Belante ( Sárria ) nu curato da Pinza, Biville-Belante.

( El Progreso, 5.09.1946 ). Aclaración no funeral pola alma de don Pedro Páramo Arias  non se contou coa presenza do Miisntro de Xustiza, que o día do enterro, procedente de A Toxa, estaba na cidade de Salamanca o día 4 de setembro, e  dende alí seguiu viaxe a Madrid.

" Onte verificaronse  o sepelio e funerais  do que foi dignísimo párroco de Meixente " Concorreron co direitor  xeral de AsuntosEclesiásticos, autoridades lucenses e de Sárria "" Os actos  constituiron  unha  importante manifestación de dó "

Consonte estaba anunciado . onte tiveron  lugar na parroquia de Meixente  a inhumación  do que foi párroco daquela freguesía don Pedro Páramo Arias  ( q.e.p.d )  e solemnes honras fúnebres  en sufraxio da súa alma.

Un xentío enorme  concorreu aos mencionados actos , testemuñando así  a súa dor polo vil asasiñato do que foi dignisimo Minstro do Señor e a súa enérxica protesta  polo covarde crime.

Achábse presente  todo o Clero do Alciprestado  de Sárria e das parroquias limítrofes  e a veciñanza en pleno  de Meixente , así como grande número de amigos  do finado sacerdote. procedentes de Lugo, Sárria, Monforte, etc.

O Alcalde de Sárria fixo publico un bando convidando aos  veciños a  concorreren ao sepelio  de don Pedro Pàramo , chamamento atendido cordialmente.

O comerzo sarriao pechou as súas portas  en sinal de dó  e en case todas as casas da vila  víanse colgaduras con crespóns.

En Sárria congregáronse  o excelentísimo señor Gobernador Civil co presidente en funcións da  Excelentísima Deputación Provincial , Ilmo  Señor Vigairo Xeral  do Bispado, gobernador  eclesiástico, doutor  don Anxo Garrote Martín  e o Xefe  da Comanmdancia da Garda Civil de Lugo.

Ali recibiron ao Ilustrísimo  seños direitor xeral de Asuntos Eclesiásticos  don Mariano Puigdelers Oliver chegado co exclusivo obxesto  de asistir aos  actos  fúnebres de referenza , partindo de seguido as mencionadas autoridades con  direción a Meixente , seguidos dunha nutrida  caravana automobilista  conducindo ás persoas que levaban o mesmo fin.

Na recepción  do señor Puifdollers achábanse presentes  a Corporación Municipal sarriá    e demáis autoridades locais, así como o RP Comendadorda Mercé e o Reverebdo Abade Mitrado da Comunidade Bieita de Samos.

Xa en Meixente  verificouse o traslado do cadáver do señorPáramo Arias  até o enterramento no adro do templo parroquial  e de seguido deron comezo os solemnes funeraisnos que oficiou o ilustrísimo  señor doutor don  Francisco Vázquez Saco , reitor dos Seminarios diocesáns. e leitoral da SICB lucense  asistido dos párrocos de  Santiago de Lugo, don Manuel Gómez Díaz, e de Vilapedre , don Román López Osorio.

O Coro e Capela  da Comunidade Mercedaria , reforzado con outros elementos de Sárria,  interpretou  maxistralmente  unha severa misa de "Requiem".

A tradicional ofrenda  foi numerosísima , véndose  chrrar profusamente  a un grande número dos concorrentes.

Rematado o solemne funeral , o ilustrísimo señor Garrote Martín dirixiu unhas palabras  á concorrenza  que se arremuiñaba nun amplo espazo darredor do templo parroquial,por ser este insuficiente para conter tal xentío, facendo, coa sua habitual elocuencia, un cálido eloxio  do defusacerdote e poñendo de relevo as virtudes que o adornaban.

O Ceo terá premiadp o celo apostólico  do finado e ao excelentísimo señor Bispo da diocese , clero do Alciprestado de Sárria e familiares do finado, facémoslles presente a expresión do noso máis sentido pésame,

 14.-  5 de outubro de 1946.-  Sobre declaración  de colleitas  de millo, trigo, centeo, fabas e patacas.

Contido:  Recordando a obriga de persentación das  declaracións xuradas do primeiro tempo  referidas ao millo, e do segundo tempo de trigo, centeo , fabas e patacas sinalando entre o 7  e 15 de outubro  a presenza  por parroquia na Casa Consistorial.

15.-  13 de outubro de 1947.-  Esixencia de posta ao día  das débedas  de industriais e particul ares  que se resisten  a pagar os arbitrios e  taxas  con grave perxuizo para  as arcas municipais.

Contido:  " Que non podendo permitirse por máis  tempo o intolerable  plan de resistenza  en que se colocaron numerosos  industriais  e particulares , negándose sistemáticamente  a pagaren os arbitrios municipais  de Consumos, de Luxi, entradas de bebdidas espiritosas, , apertura de establecementos, consumo de carnes de porco procedentes da mata domicilar, etc., etc.,  no seu desexo de mellorar  todo o posible a Facenda  deste Concello, mediante a atención dos recursos  precisos par atender aos gastos preferentes  e forzosos  do orzaemnto en curso e pagar na máxima  cuantía posible  obrigas de exercizos pechados; sendo ademáis desexo  desta Alcaldía  dar as maiores facilidades aos contribuintes , evitándolles máis importantes gastos e perxuizos  mentres non se dane  a boa marcha económica do  Concello, acordou sen perxuizo  dos medios coercitivos  postos en práctica actualmemte, conceder un derradeiro  e definitivo prazo  que finaliza o 31 de outubro  actual a todos os morosos , para que, os que así o desexen, podan facer  efectivos  os seus respectivos descubertos na Recadación de Arbitrios Municipais, Rúa Maior , núm. 70-baixo".

16.- 1 de xullo de 1948.- ( Como Alcalde e Delegado Local de Abastecementos e Transportes ).-  Distribución de cupóns  para o racionamento do pan.

Contido:  Anuciando que entre o 1 e o 15 por medio dos comercianets de distribuirán as Coelcións de Cupóns do racionamento do segundo semestre do ano  1948.- Os que teñan racionamento de pan  levaranas inmediatamente  ás panadarías respectivas .Os prezos das colecións  eran : 1ª categoría ( 1,50 pesetas  ). 2ª categoría  ( 1,20 pesetas ). 3ª categoría  ( 0,75 pesetas ). Infantís ( 0,75 pesetas ).

17.-  11 de setembro de 1948. Sobre o amillaramento de fincas.

Contido :  Dando prazo de dez días  para que os que se sintan agraviados  nos traballos de rectificación do amillaramento  presenten diante da Xunta Pericial as reclamacións comparativas que estimen convintes.

18.- 10 de decembro de 1948.-  Petición de Aguinsldo  do Nadal-

Contido : Pedindo  o Aguinaldo do nadal para as familias necesitadas e os acollidos  no ospital, Asilo dos Desamparados  , en Auxilio Social , Sección Feminina  de FET de las JONS, Acción  Católica, Asociacións benéficas de carácter relixioso, baixo da direcón dos pàrrocos de San Salvador e Santa Mariña-

19.-  12 de xullo de 1949.-  Presentación de dcclaración por parroquias dos produtos  do campo-

Contido:  Sinalando datas  de presentación por parroquias , entre  os días  19 de xullo e 1 de agosto  das declaracións xuradas  individuais  de primeiro tempo  das colleitas de fabas , patacas, trigo , centeo, orxo e millo  e tamén as existenzas de la de ovella e  gado.

20.-  15 de decembro  de 1949.- Comunicando  o cesamento do Alcalde-

Contido:  Comunicando o ceamento de orde gubernativa como alcalde  para ser sustituído por  Xosé Gayoso Fernández , con  agrademento  aos Alcaldes de Barrio e Xuntas Parroquiais.

21.-  16.12.1949.-  Sobre comercializaci<ón de carnes.

Contido:  Recordando aos almacenistas  ao por maior e fábricas chacineiras  do municipio  se absteñan  de comerciaren con produtos cárnicos  de procedencia clandestina , considerano como tais  os xamóns e lacóns que carezan  da regulamentaria placa  sanitaria, en cuxo caso serán obxecto de decomiso, esixíndose ademáis  aos propietarios dos mesmos  a responsabilidade a que haxa lugar,

 

 Comentarios

Publicacións populares